skip to Main Content
Jak Uzyskać Odszkodowanie Za Wypadek Za Granicą?

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

Każdy wyjazd za granicę – zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych – stanowi poważne wyzwanie organizacyjne dla uczestniczących w nich osób, w tym kierowców. Posiadacze pojazdów wybierający się poza Polskę powinni poza zwyczajowymi przygotowaniami do wyjazdu zadbać o odpowiednie ubezpieczenie – w końcu wypadek za granicą nigdy nie jest wykluczony. O ile właściwie zdecydowana większość polis ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych automatycznie działa także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, o tyle wybierając się poza granice Wspólnoty często należy dopełnić właściwych formalności. Analogicznie funkcjonują zasady dochodzenia odszkodowań za wypadki mające miejsce poza granicami kraju. Jak więc je uzyskać? Dużo zależy od tego, z jakim dokładnie ubezpieczeniem OC za granicą mamy do czynienia oraz w jakim kraju doszło do powstania szkody.

Wypadek za granicą – od czego zacząć?

Skoro zasady dochodzenia odszkodowań za wypadek, który zdarzył się poza Polską w dużej mierze zależą od tego, na terytorium jakiego kraju doszło do zdarzenia, trudno wskazać na uniwersalną, szczegółową procedurę. Przeważnie wynika ona z norm prawa unijnego bądź z postanowień konwencji międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwami trzecimi. W każdym razie przed wyjazdem zawsze warto zorientować się – chociażby w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym kierowca wykupił polisę odpowiedzialności cywilnej – jakie zasady znajdą zastosowanie w przypadku kolizji za granicą. Najczęściej, w najbardziej typowych przypadkach, mamy do czynienia z dwoma rodzajami sytuacji: wypadkiem na terenie Unii, który rządzi się właściwie analogicznymi zasadami, jak w Polsce oraz likwidacją szkody w oparciu o tzw. zieloną kartę. Należy się w nią zaopatrzyć wybierając się poza granice Wspólnoty.

Jak działa ubezpieczenie OC samochodu za granicą?

Na szczęście dochodzenie odszkodowania za wypadek za granicą przeważnie nie różni się zbytnio od procedury stosownej w przypadku zdarzeń drogowych w Polsce. Kluczową kwestią pozostaje więc właściwe zabezpieczenie danych sprawcy wypadku oraz odebranie od niego oświadczenia, w którym ten przyznaje się do sprawstwa i zakresu spowodowanych szkód. Oświadczenie to powinno zostać sporządzone w językach zrozumiałych dla obu stron, stąd warto posługiwać się specjalnymi wzorami udostępnianymi przez niektórych ubezpieczycieli. Zdecydowanie ułatwia to odzyskanie odszkodowania.

Jeżeli na miejsce kolizji czy wypadku została wezwana policja – lub inne służby porządkowe, zajmujące się w danym kraju tego rodzaju sprawami – należy postarać się przynajmniej o kopie sporządzonego protokołu. Zawsze warto sporządzić także własną dokumentację zdarzenia. Otrzymanie świadczenia z OC za granicą jest prostsze, gdy posiada się odpowiednie dowody – chociażby w postaci fotografii bądź filmu potwierdzającego rozmiar szkód.

Ubezpieczenie OC za granicą – procedura odszkodowawcza

W momencie, gdy poszkodowany zgromadzi te dane, może przystąpić do procedury likwidacji szkody z ubezpieczenia OC za granicą. Podstawową kwestią jest ustalenie, kto reprezentuje w Polsce ubezpieczyciela sprawcy wypadku – to właśnie do tego towarzystwa należy zgłosić szkodę i złożyć wniosek o jej likwidację. Tego rodzaju informacje najlepiej uzyskać w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Samo zgłoszenie szkody przedstawicielowi zagranicznego towarzystwa – podobnie jak procedura jej likwidacji – wygląda podobnie, jak w przypadku zdarzenia mającego miejsce na terytorium Polski. Jednak należy pamiętać, że sama wysokość odszkodowania oraz odpowiedzialność sprawcy kolizji za granicą zostanie ustalona na podstawie prawa państwa, w którym do niej doszło.

Do jakiego sądu się udać? Ułatwienia dla poszkodowanych

W przypadkach, gdy w grę wchodzi ubezpieczenie OC za granicą również może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciel proponuje odszkodowanie niepokrywające całości szkody. Wówczas prawem poszkodowanego jest złożyć stosowne odwołanie, a następnie wnieść sprawę do sądu. Problemem pozostaje jednak, jak ustalić sąd właściwy do rozpoznania sprawy związanej z ubezpieczeniem OC samochodu za granicą. Zgodnie z prawem unijnym poszkodowany ma prawo wytoczyć tę sprawę przed sąd właściwy ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Polsce, jednak również w tym przypadku kluczowe znaczenie będą mieć przepisy państwa, w którym doszło do zdarzenia powodującego szkodę.

Oczywiście podstawą odwołania od decyzji ubezpieczyciela oraz wniesienia sprawy do sądu może być także odmowa wypłaty odszkodowania. Jeżeli więc przedstawicielstwo towarzystwa gwarantującego ubezpieczenie OC samochodu za granicą uzna, że nie ma podstaw do likwidacji szkody, zawsze warto ubiegać się o swoje prawa. Zwłaszcza wówczas, gdy kolizja za granicą została dobrze udokumentowana przez poszkodowanego. OC za granicą daje co prawda stosunkowo duże gwarancje bezpieczeństwa, jednak nie ma wątpliwości, że poszkodowany zawsze powinien dołożyć wszelkich starań, aby właściwie zadbać o swoje interesy.

OC za granicą – jak zapewnić sobie właściwą ochronę?

Warto jeszcze raz przypomnieć, że na terenie polskie polisy ubezpieczenia OC za granicą funkcjonują w zależności od tego, do jakiego kraju udaje się kierowca – w przypadku Unii Europejskiej nie ma konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności, natomiast co do państw trzecich trzeba wyrobić tzw. zieloną kartę, a nawet wykupić specjalne ubezpieczenie. Oczywiście przed wyjazdem za granicą warto zadbać o te formalności. Bez ich spełnienia posiadacz pojazdu, który stałby się sprawcą wypadku musiałby pokryć wszystkie szkody z własnej kieszeni. W końcu poszkodowani za granicą mają możliwość dochodzenia należności odszkodowawczych od polskich kierowców na podobnych zasadach, jak te opisane powyżej. Dlatego ubezpieczenie OC samochodu za granicą jest tak ważną kwestią, o której naprawdę nigdy nie należy zapominać – nawet wybierając się na bardzo krótki wyjazd.