skip to Main Content

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy należy się pracownikowi w momencie, gdy pracodawca odprowadzał regularnie składki na ubezpieczenie wypadkowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aby jednak uzyskać prawo do m.in. jednorazowego odszkodowania, zdarzenie musi zostać uznane za wypadek przy pracy i nie mogą zaistnieć okoliczności powodujące utratę prawa do świadczeń. Wypadek przy pracy może zdarzyć się praktycznie w każdym zawodzie, a zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwaną dalej ustawą wypadkową, osoba poszkodowana w wypadku przy pracy ma prawo do świadczeń odszkodowawczych z tytułu tego zdarzenia.

Podstawę do uznania konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy stanowi definicja wypadku przy pracy, jaka jest zapisana w ustawie. Wg niej wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, to znaczy podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pamiętać jednak należy, że wypadek zaistniały w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy nie jest wypadkiem przy pracy, lecz wypadkiem w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu. Z tytułu takiego wypadku nie przysługują poszkodowanemu pracownikowi świadczenia odszkodowawcze.

Może także dojść do sytuacji, w której nie będziemy mieć prawa do świadczenia z funduszu wypadkowego. Możliwe jest to w przypadku, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia lub zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; poszkodowany pracownik, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Jeśli jednak zdarzenie, do którego doszło, zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, podczas wyceny wysokości jednorazowego odszkodowania brane pod uwagę są następujące czynniki: stopień uszczerbku na zdrowiu określony przez lekarza orzecznika oraz aktualnie obowiązująca stawka za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli w wyniku wypadku przy pracy doszło do śmierci pracownika, jednorazowe odszkodowanie przysługuje następującym członkom rodziny: współmałżonkowi, dzieciom (w tym wnukom przyjętym na wychowanie) przed osiągnięciem pełnoletności oraz rodzicom (będącym na utrzymaniu lub prowadzącym wspólne z poszkodowanym gospodarstwo domowe). Wysokość takiego odszkodowania uwarunkowana jest wielokrotnością przeciętnego wynagrodzenia, zależną od ilości członków rodziny uprawnionych do wypłaty świadczenia.

Dodatkowo oprócz jednorazowego odszkodowania poszkodowanej osobie mogą przysługiwać świadczenia cykliczne, między innymi takie jak zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, renta i dodatek do renty, pokrycie kosztów leczenia i dodatek pielęgnacyjny.

Każdy pracownik poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może również ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli świadczenie pieniężne wypłacone przez ZUS nie pokryło kosztów związanych z poniesionym uszczerbkiem.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, powinien, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, niezwłocznie powiadomić pracodawcę o zaistnieniu wypadku. Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku, dokonuje kwalifikacji prawnej zdarzenia oraz sporządza protokół powypadkowy lub kartę wypadku przy pracy i inne niezbędne dokumenty. Na wniosek poszkodowanego dokumentacja jest przedkładana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który na ich podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu lub też nieprzyznaniu świadczenia.

ZUS może odmówić prawa do świadczenia w przypadku nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku, nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Należy także pamiętać, aby w skład dokumentacji powypadkowej weszły: protokół powypadkowy lub karta wypadku przy pracy wraz z załącznikami, zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego (w przypadku utraty zdrowia) lub odpis aktu zgonu (w przypadku śmierci pracownika).

Występując o wypłatę odszkodowania, powinniśmy złożyć wniosek zawierający: informację o dacie i godzinie wypadku oraz dane ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL, NIP, ewentualnie seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania) i płatnika składek, czyli pracodawcy (nazwa, adres, NIP, REGON).

Wniosek wraz z dokumentacją powypadkową powinien zostać złożony w oddziale ZUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz przeprowadzonego badania poszkodowanego lekarz orzecznik określa procentowy trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a następnie wydaje stosowane orzeczenie.

Jeśli przydarzył się Państwu właśnie taki wypadek, możemy pomóc Wam podczas dopełniania wszelkich formalności. Możemy także reprezentować Was przed ubezpieczycielem i dbać o Wasze interesy. Powierzając nam swoją sprawę, możecie być Państwo pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby wypłacona Wam kwota odszkodowania w jak najwyższym stopniu rekompensowała Wam niedogodności związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu.

Będziemy dążyć do tego, aby wszelkie koszty leczenia, jakie musicie ponieść w konsekwencji wypadku przy pracy, zostały Wam zwrócone, włącznie z dojazdami do lekarzy i wykupem leków.

Jeśli w wyniku takiego nieszczęśliwego wypadku śmierć poniosła najbliższa Wam osoba, będziemy walczyć o możliwie najwyższe dla Was odszkodowanie, aby kwota ta rekompensowała utracone przez Was dochody oraz była zadośćuczynieniem za ten wypadek i stratę najbliższej Wam osoby.

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodowaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych
lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie