skip to Main Content
Odszkodowanie za wypadek przy pracy - contra-odszkodowania.pl

Kiedy zatrudnionemu w danej firmie przydarzy się wypadek w pracy odszkodowanie przysługuje mu, jeśli pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie wypadkowe do ZUS oraz gdy są spełnione określone warunki.

Wypadek w pracy a odszkodowanie – kiedy przysługuje?

Żeby móc otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy, zdarzenie ma zostać jednoznacznie zdefiniowane jako wypadek przy pracy zgodnie z zasadami ustawy wypadkowej. Musi nastąpić w związku z wykonywaną pracą oraz być nagłym zdarzeniem wywołanym przez przyczynę zewnętrzną, skutkującym urazem bądź śmiercią osoby poszkodowanej.

Jeśli zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy odszkodowanie może mieć formę jednorazowej wypłaty lub świadczeń cyklicznych. Druga grupa obejmuje zasiłek chorobowy i wyrównawczy, zwrot kosztów leczenia, rentę oraz dodatek do renty, a także dodatek pielęgnacyjny i świadczenie rehabilitacyjne.

Jeżeli ZUS uzna, że po wypadku w pracy odszkodowanie ma być jednorazowe, jego wysokość będzie ustalona na podstawie stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz aktualnie obowiązującej stawki za 1% wspomnianego uszczerbku.

Kiedy miał miejsce śmiertelny wypadek w pracy odszkodowanie w postaci jednorazowej wypłaty przysługuje najbliższym zmarłego: współmałżonkowi, jego dzieciom, wnukom oraz rodzicom. Wysokość zadośćuczynienia zależy od liczby członków rodziny uprawnionych do poboru świadczenia, a warunkuje ją wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jak zdobyć odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy?

Jeżeli przydarzył się wypadek w pracy a odszkodowanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pokryło wszystkich kosztów związanych z poniesionym uszczerbkiem, masz jeszcze jedną możliwość – ubieganie się o rekompensatę od przedsiębiorstwa, w którym pracujesz.

Pracownik, który chce otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy od swojego pracodawcy, powinien jak najszybciej poinformować go o wydarzeniu (o ile pozwala na to jego stan zdrowia). Po powiadomieniu firma przystępuje do czynności wyjaśniających. Powołuje specjalny zespół, którego zadanie polega na ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku oraz dokonaniu jego kwalifikacji prawnej. Do obowiązków komisji należy sporządzenie protokołu powypadkowego bądź karty wypadku przy pracy oraz pozostałej dokumentacji wymaganej w takich okolicznościach.

 

Następnym krokiem jest przedłożenie dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co następuje na wniosek poszkodowanego, który ubiega się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Na podstawie zebranych dowodów ZUS podejmuje decyzję o rekompensacie – może ją przyznać bądź wydać decyzję odmowną.

Należy pamiętać, że wniosek powinien zostać złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Prawidłowo wypełniony, zawiera takie informacje jak data i godzina wypadku oraz dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, PESEL i NIP, ewentualnie numer i serię dowodu osobistego oraz adres zamieszkania. Prócz tego znajdują się w nim dane pracodawcy, czyli nazwa i adres, REGON oraz NIP.

W skład dołączonych do wniosku dokumentów wchodzi przygotowana przez zespół powypadkowy karta wypadku przy pracy (wraz z załącznikami) lub protokół powypadkowy. Jeżeli pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, żeby zdobyć odszkodowanie za wypadek przy pracy, musi zwrócić się do lekarza orzecznika. Specjalista przeprowadza badanie, a następnie na podstawie jego wyników oraz dostarczonej dokumentacji określa trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, oceniając go w procentach.

Gdy pracownik poniósł śmierć w wypadku w pracy odszkodowanie otrzymuje jego bliski, jeżeli uzupełni dokumentację o odpis aktu zgonu.

Czy istnieje opcja, że za wypadek przy pracy odszkodowanie się nie należy?

Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że odszkodowanie za wypadek przy pracy nie powinno zostać przyznane? Istnieje kilka przyczyn, począwszy od nieprzedstawienia protokołu powypadkowego bądź karty wypadku, a skończywszy na sytuacjach, gdy ów protokół (lub karta) zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

ZUS odmówi przyznania rekompensaty także w przypadku, kiedy zespół powypadkowy przeanalizuje wydarzenie i uzna (potwierdzając swoją decyzję w protokole lub karcie), że zdarzenie nie jest wypadkiem w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowanie po wypadku w pracy – na co trzeba uważać

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie będzie wypłacone, gdy pracownik straci do niego prawa. Nie przysługuje komuś, który został ranny w wypadku spowodowanym ze swojej winy, gdy zostanie mu udowodnione, że naruszył przepisy dotyczące ochrony zdrowia lub życia, doprowadził do zdarzenia wskutek rażącego niedbalstwa bądź umyślnie, kiedy okaże się, że w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych albo środków odurzających.

 

Nie można ubiegać się o rekompensatę za straty poniesione w wypadku, który miał miejsce w drodze pomiędzy firmą a domem pracownika. Takie zdarzenie nie spełnia kryteriów wypadku w pracy – to wypadek w drodze z pracy do domu albo z domu do pracy. Z jego tytułu osoba poszkodowana (czy jego bliscy, jeśli był to wypadek śmiertelny) nie może złożyć wniosku o świadczenia odszkodowawcze.

Wypadek w pracy odszkodowanie

Jeżeli przydarzył się wypadek w pracy odszkodowanie, a konkretnie dopełnienie związanych z jego uzyskaniem formalności, warto powierzyć kancelarii specjalizującej się w tego rodzaju sprawach. Polecamy swoje usługi. Możemy pełnić funkcję pośrednika, pomóc i poprowadzić przez wszystkie etapy, jak również reprezentować przed firmą ubezpieczeniową jako pełnomocnik.

Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby odszkodowanie za wypadek w pracy, które zostanie wypłacone, w jak najwyższym stopniu odpowiadało zaistniałym potrzebom. Dołożymy starań, aby uzyskać zwrot wszelkich kosztów leczenia.

Pomożemy też zdobyć odszkodowanie za wypadek w pracy, w wyniku którego zginęła bliska osoba. Uzyskanie najwyższej finansowej rekompensaty stanie się naszym priorytetem.

Chcesz uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy ? Zapraszamy do kontaktu!

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie