skip to Main Content
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - contra-odszkodowania.pl

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się odszkodowanie

Jeśli zdarzyło się tak, że zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego, może należeć się nam odszkodowanie, zadośćuczynienie, a czasem nawet i renta uzupełniająca. Wszystko zależne jest od negatywnych skutków, jakie odczuwamy w następstwie wypadku.

Skutki te dotyczyć mogą materialnej sfery naszego życia, ale także i tej niematerialnej.

Jakie świadczenia przysługują z tytułu odszkodowania po wypadku w komunikacji ?

Roszczeniem najczęściej przysługującym osobie, która ucierpiała w wypadku komunikacyjnym, jest odszkodowanie. Jego wysokość powinna pokryć wszystkie udokumentowane koszty, jakie ponieśliśmy wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Osoba poszkodowana może wówczas żądać od sprawcy (zobowiązanego) zwrotu kosztów leczenia. Mogą to być np. zakup leków bądź środków opatrunkowych i ortopedycznych, koszty poniesione na konsultacje i zabiegi medyczne, koszty dojazdów na kontrole (wizyty) lekarskie i rehabilitacje, a także koszty nabycia sprzętów niezbędnych w normalnym procesie leczenia, czy nawet koszty związane z koniecznością przebywania pod opieką osób trzecich. Pamiętać jednak musimy o tym, aby wszystkie te wydatki były udokumentowane. Dodatkowo wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny nie może przekroczyć kosztów, jakie faktycznie ponieśliśmy jako poszkodowani, aby wrócić do zdrowia po wypadku.

Jeśli okaże się, że nasze obrażenia powstałe w wypadku komunikacyjnym nie pozwalają nam pracować, czyli utraciliśmy częściowo bądź całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, wówczas możemy żądać od sprawcy wypadku tzw. renty uzupełniającej. Jej wysokość ustala się przez porównanie dochodów osoby poszkodowanej przed wypadkiem i po nim.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu

Inną możliwością jest także otrzymanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb. W tym przypadku jeśli w wyniku odniesionych w wypadku obrażeń wzrosły nasze potrzeby, to renta ta ma rekompensować nam wszystkie ponoszone przez nas z tego tytułu dodatkowe wydatki.

Warto również wiedzieć, że renta i odszkodowanie za wypadek komunikacyjny nie są jedynymi formami wsparcie finansowego, o jakie możemy się starać. Możliwe jest także zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tutaj przede wszystkim o nasze cierpienia fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym ma na celu złagodzenie nieprzyjemnych dla nas doznań i cierpień, które wystąpiły lub mogą się jeszcze ujawnić w przyszłości.


Wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest sprawą indywidualną i każdy przypadek poszkodowanego rozpatrywany jest indywidualnie. Na jego wysokość jednak wpływ będą mieć m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku, takie jak kalectwo czy też oszpecenie.

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Wysokość przyznanych zadośćuczynień przekracza, nawet kilkunastokrotnie, odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela za szkody majątkowe na osobie. Ustalając kwotę zadośćuczynienia, ubezpieczyciel powinien wychodzić z założenia, że życie i zdrowie człowieka są najcenniejszymi dobrami, jakie mamy, a tym samym bardzo ciężko oszacować, jak ogromną mają wartość.

Jednak aby skutecznie wyegzekwować każde z powyższych roszczeń, niezbędne są posiadanie kompletnej dokumentacji oraz fachowa pomocy prawnika. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku podczas procesu sądowego opierać się będzie głównie na dokumentacji, jaka zostanie mu przedstawiona przez poszkodowanego. Dlatego też najważniejsze dla nas, jako poszkodowanego, jest zadbanie o dokumentację potwierdzającą przebieg wypadku (w tym celu należy wezwać na miejsce zdarzenia policję lub sporządzić możliwie jak najdokładniejsze oświadczenie, wskazujące na winę sprawcy oraz spisać jego dane, takie jak nr dowodu osobistego, PESEL oraz numer polisy). Co do zasady odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniały wypadek komunikacyjny ponosi jego sprawca. Odszkodowanie jednak wypłacone będzie nie przez samego sprawcę wypadku, ale przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego sprawca miał wykupioną polisę OC.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – co dalej ?

Bezpośrednio po zdarzeniu warto jak najszybciej udać się do najbliższej placówki medycznej w celu przeprowadzania badań powypadkowych, jeśli oczywiście jesteśmy w stanie sami tam dotrzeć. Jeśli nie czujemy się na siłach bądź odnieśliśmy tak poważne obrażenia, że nie jest to możliwe, należy wezwać karetkę pogotowia. Do specjalisty warto udać się także wtedy, gdy bezpośrednio po wypadku nie odczuwamy żadnych dolegliwości, ponieważ te często pojawiają się z biegiem czasu, np. objawy wstrząśnienia mózgu mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach od wypadku. W trakcie trwania leczenia i rehabilitacji należy również gromadzić dokumentację potwierdzającą szkodę (m.in. rachunki, faktury) oraz tę potwierdzającą stan zdrowia (dokumentacja medyczna, w tym m.in. wyniki badań, historie choroby). Z tak przygotowanymi dokumentami warto skontaktować się z nami. Zajmiemy się przygotowaniem odpowiedniego pisma do ubezpieczyciela, a jeśli to będzie konieczne, będziemy reprezentować Państwa przed sądem.

Proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy

O ile sam proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest dość prosty, o tyle uzyskanie adekwatnej wysokości należnych świadczeń jest bardzo trudne i czasochłonne. Niejednokrotnie zdarza się tak, że rozpatrywanie sprawy trwa kilkanaście miesięcy albo i dłużej. Jednak wówczas warto pamiętać, że niepochlebną praktyką większości towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżenie wartości odszkodowania czy zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym nawet o kilkadziesiąt procent. Ubezpieczyciel, „grając na zwłokę”, liczy na to, że poszkodowany nie będzie chciał poświęcać tak długiego czasu na rozprawy sądowe i zgodzi się na jakąkolwiek zaproponowaną przez niego kwotę lub będzie dążył do tego, aby znaleźć powody, dla których w ogóle nie będzie musiał wypłacać poszkodowanemu pieniędzy.

Wówczas nasza firma będzie stała na straży Państwa interesu i dbała o to, aby każda należna Wam złotówka trafiła na Wasze konto, a odniesione przez Was obrażenia fizyczne i psychiczne zostały zrekompensowane.

Odszkodowania komunikacyjne a ucieczka sprawcy

Jak wiadomo, odszkodowania po wypadku komunikacyjnym stanowią rodzaj świadczeń przysługujących osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i wypłacane są z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub kolizji. Niestety co jakiś czas zdarza się, że osoba, która spowodowała zdarzenie, uciekła z miejsca wypadku, a poszkodowany nie był w stanie ustalić jej tożsamości. Na szczęście, jako ofiary wypadku, nie pozostają Państwo w takiej sytuacji bez wyjścia, ponieważ można liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Aby z niej skorzystać, należy zgłosić szkodę za pośrednictwem wybranego ubezpieczyciela – np. tego, u którego zawarta była polisa OC.

Kwestia wysokości otrzymanej rekompensaty jest bardziej skomplikowana, jednak z roku na rok coraz więcej osób w naszym kraju przekonuje się, że odszkodowania komunikacyjne oraz zadośćuczynienia są możliwe do wyegzekwowania nawet w sytuacji, w której sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Jeśli spotkała Państwa taka sytuacja, prosimy o kontakt – pomożemy w dochodzeniu należnego świadczenia.

Uzyskanie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym natychmiast – co robić?

Do częstych należy sytuacja, w której osoby poszkodowane w wypadkach potrzebują środków finansowych niezwłocznie – np. na kosztowne leczenie lub rehabilitację. Tymczasem, wyjaśnianie okoliczności wypadku często jest procesem zawiłym i czasochłonnym, a późniejsze rozpoczęcie leczenia często zmniejsza szansę na powrót do zdrowia i pełni formy. Osoba poszkodowana ma jednak prawo ubiegać się o zaliczkę na odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym z polisy OC sprawcy. Takie rozwiązanie z pewnością umożliwi rozpoczęcie leczenia osobie bez wystarczającej ilości środków oraz przeprowadzenie przez nią kosztownej rehabilitacji.

Pomoc w powrocie do zdrowia po wypadku

Kwestią kluczową w skutecznym dochodzeniu swoich praw przed firmami ubezpieczeniowymi, a nierzadko również w na drodze sądowej, jest pełna świadomość sytuacji i swoich praw. To Państwo są stroną poszkodowaną w wypadku i pomoc w powrocie do pełni sił jest bardzo wskazana. Nie ma żadnych powodów, dla których ofiary wypadków za wyrządzone im szkody na zdrowiu oraz psychice, miałyby pokrywać koszty leczenia z własnych środków. Odszkodowania za wypadek komunikacyjny, podobnie jak zadośćuczynienia za wszystko to, czego poszkodowany nie będzie w stanie dokonać przez poniesiony uszczerbek, nie są więc przywilejem, ale podstawowym prawem.

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny – co jeszcze trzeba wiedzieć?

  • Jeśli sprawcą zdarzenia była osoba niemająca 13 lat, przysługuje jej odszkodowanie ze względu na prawny brak możliwości przypisania jej winy.
  • Odszkodowania komunikacyjne z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przysługują poszkodowanym również w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał aktualnej polisy OC.
  • Nawet jeśli w spowodowanej przez Państwa kolizji ucierpiał członek rodziny, należy mu się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym wypłacane z polisy OC sprawcy.

Gwarantujemy wsparcie w uzyskaniu odszkodowania

Samodzielne ubieganie się o uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny w odpowiedniej wysokości może być trudne oraz nie ma w tym nic dziwnego. Brak szczegółowej znajomości przepisów, stres i trudności z powrotem do optymalnej formy po kolizji, nie służą skutecznej walce z ubezpieczycielami. Jeżeli mieli Państwo wypadek oraz zamierzają ubiegać się o pieniądze z OC sprawcy lub funduszu gwarancyjnego, albo jeśli kwota otrzymanego odszkodowania jest – Państwa zdaniem – zbyt niska, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością pomożemy w dochodzeniu swoich praw – zarówno przed ubezpieczycielem, jak i przed sądem.

Wypadek komunikacyjny odszkodowanie z OC – podsumowanie

Jeśli doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta, możesz dochodzić należnych ci świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody.

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodwaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych
lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie