skip to Main Content
Zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby - contra-odszkodowania.pl

Zadośćuczynienie po utracie bliskiej osoby

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodwaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Co zrobić, aby uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Sprawy, w których domagamy się odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby należą do jednych z najbardziej złożonych, a szeroki wachlarz ilości roszczeń bardzo często powoduje konieczność skorzystania z pomocy profesjonalistów.

Nasza wiedza, doświadczenie i umiejętności sprawią, że będziemy starać się uzyskać dla Państwa – naszych klientów, najbardziej satysfakcjonującą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia. Będziemy strać się pozyskać dla Państwa środki z możliwie jak największej ilości źródeł.

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego zmarł ktoś z Państwa bliskich, postaramy się, abyście otrzymali odszkodowanie, zadośćuczynienie za cierpienie wynikłe z tego powodu cierpienia oraz zwrot kosztów jakie ponieśliście Państwo na pochówek. Jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny, wówczas dodatkowo będziemy starać się o rentę dla rodziny.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Pieniądze, o jakie będziemy dla Państwa walczyć odzyskamy z polisy OC sprawcy wypadku lub jeśli sprawca nie posiadał polisy OC z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postaramy się także o środki z ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia społecznego.

O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby możemy starać się w czasie 3 lat od momentu wypadku lub 20 lat jeśli zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako przestępstwo.


Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby – zakres usługi

Aby, uzyskać dla Państwa – najbliższych zmarłego w wyniku wypadku komunikacyjnego, zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z polisy OC zajmiemy się:

– ustaleniem, czy miały miejsce okoliczności pozwalające obciążyć odpowiedzialnością cywilną np. sprawcę wypadku, ówczesnego pracodawcę zmarłego, zarządcę terenu

– sprawdzimy, jakie są szanse na to, aby skutecznie uzyskać od wyżej wymienionych osób lub podmiotów odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

– dowiemy się czy podmiot odpowiedzialny za wypadek posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a jeśli tak to w którym zakładzie ubezpieczeń

– zweryfikujemy i ustalimy dokładnie, jaki krąg osób najbliższych zmarłemu jest uprawniony do otrzymania zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz zwrotu kosztów pogrzebu

– pomożemy Państwo zgromadzić dokumentację niezbędną do ustalenia wysokości należnych kwot: odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

– pomożemy sformułować roszczenie i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie wypadku oraz jego ubezpieczycielowi

– będziemy reprezentować Państwa w toku całego postępowania przedsądowego w sprawie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

– jeśli to będzie konieczne zajmiemy się oceną zasadności skierowania sprawy do sądu oraz wraz z Państwem przygotujemy pozew i będziemy reprezentować Państwa w trakcie postępowania sądowego

W razie jakichkolwiek pytań na temat uzyskiwania zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby zapraszamy do kontaktu, pomożemy w rozwiązaniu tej ciężkiej sytuacji.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie