skip to Main Content

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

Co robić, gdy wydarzy się wypadek w rolnictwie?

Niestety każdego roku, od wiosny do jesieni, podczas prac w rolnictwie wydarza się wiele wypadków. Część z nich wynika z nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP, jednak spora ilość to nieszczęśliwe wypadki czy dramatyczne zbiegi okoliczności. O tym, co zrobić, kiedy już do takiego zdarzenia dojdzie, piszemy poniżej. Doradzamy także, jak uzyskać dodatkowe odszkodowanie.

W 2013 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 23 374 wypadki. Wypłacono jednorazowe odszkodowania za prawie 16 000 wypadków, których następstwem był uszczerbek na zdrowiu. W 77 przypadkach KRUS wypłacił odszkodowania za poniesioną śmierć.

Statystyki te, choć w porównaniu z liczbą wypadków drogowych nie są tak duże, i tak przerażają. Chociaż, jak zauważają eksperci KRUS, w ciągu ostatnich 20 lat liczba wypadków w rolnictwie zmniejszyła się o 2/3, a liczba wypadków przypadających na tysiąc ubezpieczonych spadła z 25 do 11.

Pomimo spadku wszystkich wskaźników liczba wypadków w rolnictwie nadal jest bardzo duża. Dlatego też warto wiedzieć, co robić, gdy do takiego zdarzenia dojdzie.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie – od czego zacząć ?

Pierwszą rzeczą poza pomocą poszkodowanemu jest wezwanie odpowiednich służb ratowniczych. Tak jak przy każdym innym wypadku powinniśmy poinformować ratowników, kto jest poszkodowany, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia oraz jaki jest jego stan.

Należy również zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu i osobom ratującym. Tylko osoba ratująca, która jest bezpieczna, jest w stanie pomóc poszkodowanym w wypadku.

W zależności od tego, do jakiego typu zdarzenia doszło, musimy pamiętać np. o wyłączeniu napięcia, odłączeniu zasilania maszyn czy zgaszeniu silnika, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odpowiednim oznakowaniu czy niezbędnym nocą oświetleniu.

Osoba poszkodowana przy pracach rolniczych czy też chociażby tylko w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np. gdy pies lub inne zwierzę rolnika uszkodzi samochód bądź inną rzecz) z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, które powinien posiadać każdy właściciel gospodarstwa rolnego.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Wybiegające psy, krowy lub inne zwierzęta z gospodarstw rolnych albo pastwisk wprost pod nadjeżdżający samochód są częstym powodem kolizji i wypadków drogowych.

Oświadczenie o wypadku w pracy

Jeśli nie było konieczności wzywania na miejsce wypadku policji, to należy sporządzić z rolnikiem oświadczenie, zawierające datę, godzinę i miejsce wypadku, opis okoliczności wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),numer polisy ubezpieczenia OC rolnika, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona, dane świadków wypadku, wyraźne i jednoznaczne oświadczenie rolnika, dlaczego ponosi winę za powstanie szkody (np. nie dopilnował zwierzęcia, zbyt słabo je uwiązał), opis uszkodzeń pojazdu lub doznanych obrażeń.

Oświadczenie takie podpisują: poszkodowany, rolnik oraz najlepiej wszyscy świadkowie wypadku.

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że rolnik nie odwoła swego oświadczenia, to należy wezwać policję, która stwierdzi winę rolnika. Niestety, zazwyczaj wiąże się to z długim oczekiwaniem na patrol policji.

Bardzo ważną rzeczą, która pomoże nie tylko nam, jako zgłaszającym, ale przede wszystkim osobie poszkodowanej, jest zachowanie spokoju i zimnej krwi. Nie każdy to potrafi, jednak spokój w sytuacji każdego wypadku, bez względu na ryzyko zagrożenia życia, jest niezbędny.

Jeśli jesteście Państwo płatnikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, macie do 6 miesięcy na poinformowanie ubezpieczyciela o wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy

Zgłoszenia wypadku może dokonać sama osoba poszkodowana, ale też inni. Może to być członek rodziny, znajomy, sąsiad bądź świadek. Zgłoszenia w KRUS przyjmowane są osobiście (w najbliższej jednostce KRUS), telefonicznie, drogą pocztową lub przez e-mail.

Po zgłoszeniu wypadku postępowanie prowadzi upoważniony pracownik. Udaje się on na miejsce zdarzenia, gdzie dokonuje oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przesłuchuje osobę poszkodowaną i świadków zdarzenia.

Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje osobie, która uległa wypadkowi, poszkodowanemu ubezpieczonemu w KRUS oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy rolniczej, która była ubezpieczona w Kasie.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których może się okazać, że poszkodowany w wypadku nie zachował należytych zasad bezpieczeństwa, wówczas odszkodowanie za wypadek może się nie należeć.

W przypadku, kiedy okaże się, że poszkodowany spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, czy też był w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych i sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku, wtedy nie przysługuje mu prawo do jednorazowego odszkodowania.

Gdy opadną już emocje i stres związany z wypadkiem, należy spokojnie zastanowić się, jak można pomóc osobom poszkodowanym. Najczęściej rolnicy nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko z KRUS, ubezpieczenia NNW, ale także z ubezpieczenia OC rolników.

Jeśli uważacie Państwo, że nie ma szans na odszkodowanie, to zawsze możecie zwrócić się do nas w celu konsultacji swojej sprawy.

Każdej zgłoszonej przez Państwa sprawie przyjrzymy się i postaramy się pomóc. Jeśli będzie taka potrzeba, podejmiemy się reprezentowania Państwa przed Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodwaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych
lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie