skip to Main Content
Dziura W Drodze – Gdzie Zgłosić Uszkodzenie Samochodu I Jak Uzyskać Odszkodowanie Od Zarządcy Drogi?

Dziura w drodze – gdzie zgłosić uszkodzenie samochodu i jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Wiadomo, że wiele polskich dróg nie jest utrzymanych w najlepszym stanie technicznym. Tymczasem o uszkodzenie pojazdu na dziurawej czy posiadającej inne wady jezdni nie jest trudno. Wiadomo, że nieraz – nawet przy prowadzeniu pojazdu ze stosunkowo niedużą prędkością – mogą to być poważne uszkodzenia, kosztowne w naprawie. Co prawda odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę wynikającą z utrzymania jej w niewłaściwym stanie technicznym nie budzi wątpliwości, jednak problemem pozostaje w jaki sposób uzyskać odszkodowanie uszkodzenie pojazdu. O czym należy pamiętać starając się o świadczenie odszkodowawcze w takich warunkach?

Dziura w drodze? Odszkodowanie należy się od zarządcy drogi

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem na pokrycie kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego przez niewłaściwy stan drogi jest wykupienie polisy ubezpieczenia autocasco, w której zostaną uwzględnione tego rodzaju zdarzenia. Jednak należy podkreślić, że żaden kierujący nie ma obowiązku posiadania tego rodzaju ubezpieczenia, a nawet jeżeli wykupił nie musi zgłaszać szkody narażając się tym samym na podwyższenie wysokości składek. Stąd dużo lepszym rozwiązaniem w przypadku uszkodzenia pojazdu z powodu niewłaściwego stanu jezdni jest dochodzenie odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za jej utrzymanie – w końcu w takich przypadkach odpowiedzialność zarządcy za szkodę jest bezdyskusyjna.

Warto pamiętać, że w tego rodzaju sprawach znajduje zastosowanie art. 415 Kodeksu cywilnego, a więc przepis podstawowy dla prawa odszkodowawczego. Zgodnie z jego treścią kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. W omawianych tu przypadkach wina zarządcy drogi polega na tym, że nie wypełnił on swoich obowiązków w zakresie utrzymania jej w należytym stanie technicznym. Stąd jest to zaniechanie w wypełnieniu swoich obowiązków.

Dziura w jezdni – odszkodowanie tylko po spełnieniu przesłanek

Oczywiście w realiach spraw dotyczących odpowiedzialności zarządcy drogi za szkodę podstawowy problem sprowadza się do wcielenia w życie wskazanych powyżej ogólnych zasad dotyczących obowiązku naprawienia szkody. Stąd właściciel pojazdu ubiegający się o odszkodowanie od zarządcy drogi musi przede wszystkim wykazać, że doszło do powstania samej szkody, a więc uszkodzenia pojazdu. Z tego względu zawsze warto dokładnie udokumentować zdarzenie, wykonując chociażby fotografie. Dalej konieczne jest udowodnienie, że do szkody doszło w wyniku złego stanu nawierzchni, a więc przykładowo dziury w jezdni. Odszkodowanie można uzyskać tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości, że zarządca drogi rzeczywiście nie wypełnił swoich obowiązków i nie dołożył odpowiednich starań w utrzymaniu jezdni we właściwym stanie technicznym. Mówiąc bardziej prawniczym językiem w takich sprawach konieczne jest udowodnienie winy zarządcy drogi oraz związku przyczynowego pomiędzy jej nieodpowiednim stanem technicznym a zdarzeniem powodującym szkodę.

Odszkodowanie od zarządcy drogi – a więc od kogo?

Zawsze należy ustalić jaki podmiot zarządca daną drogą – w końcu bez tego po prostu nie wiadomo do kogo skierować roszczenia odszkodowawcze. W tym zakresie wszystko zależy od tego z jaką kategorią drogi mamy do czynienia. Drogami krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkimi zarząd województwa; powiatowymi zarząd powiatu, a gminnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Poza tym możemy mieć jeszcze do czynienia z autostradami, którymi zarządza koncesjonariusz oraz drogami wewnętrznymi należącymi do podmiotów prywatnych. W każdym razie przykładowo odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej powinien wypłacić jej organ wykonawczy, a więc właśnie wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. W praktyce odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej jest jednym z częściej spotykanych, gdyż drogi mieszczące się w tej kategorii często są utrzymywane w złym stanie.

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze – właściwa procedura

Sama procedura dochodzenia odszkodowania od zarządcy drogi wygląda podobnie, jak w przypadku każdego innego odszkodowania. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej nie jest tu wyjątkiem. W każdy przypadku, gdy źródłem szkody stanie się dziura w jezdni, odszkodowania należy dochodzić rozpoczynając od udokumentowania szkody oraz ustalenia zarządcy drogi. Następnie do zarządcy należy skierować roszczenie o wypłatę ustalonego odszkodowania, zostawiając mu na podjęcie tej decyzji odpowiedni czas – np. dwa tygodnie. Należy liczyć się z tym, że zarządca skieruje sprawę do swojego ubezpieczyciela, który przeprowadzi standardową procedurę likwidacji szkody. Odszkodowanie za dziurę w jezdni nie zawsze udaje się uzyskać na tym etapie – wówczas koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu, inicjując postępowanie cywilne.

Po odszkodowanie za dziurę w jezdni czasem trzeba iść do sądu

Jeżeli źródłem szkody jest dziura w drodze, odszkodowanie może okazać się trudne do uzyskania. Wówczas właściwie jedyną szansą dla poszkodowanego jest wytoczenie sprawy sądowej. Również w tym przypadku jej przebieg wygląda podobnie, jak w przypadku innych spraw odszkodowawczych. Stąd najważniejsze jest udowodnienie zaistnienia samej szkody oraz winy w jej powstaniu po stronie zarządcy drogi. Właściciel pojazdu musi więc wykazać, że gdyby droga była prawidłowo utrzymana szkoda by w ogóle nie powstała lub ewentualnie zaistniałaby w mniejszych rozmiarach. Bez tego otrzymanie odszkodowania od zarządcy drogi właściwie nie będzie możliwe. Z tego więc względu warto w takich sprawach korzystać z pomocy profesjonalistów, będących specjalistami od odszkodowań za dziury w jezdni. Ich wiedza i doświadczenie może okazać się bezcenna zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym. Tezę tę często potwierdzają ci, którym udało się uzyskać odszkodowanie za uszkodzenia spowodowane dziurą w drodze. Z pewnością warto korzystać z ich wskazówek.