skip to Main Content
Wypadek Czy Kolizja – Różnice

Wypadek czy kolizja – różnice

Zdarzenie drogowe wiążące się ze szkodami na mieniu oraz życiu lub zdrowiu często określane jest zamiennie jako wypadek i kolizja. Jednak między tymi dwoma pojęciami zachodzą istotne różnice, mające skutki w kwestiach prawnych i odszkodowawczych. Mylna interpretacja obu określeń i nieznajomość prawnych konotacji staje się szczególnie dotkliwa, jeśli zachodzi konieczność ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze od ubezpieczyciela, np. w ramach pakietu Auto Assistance.

Zapisy większości dokumentów OWU jednoznacznie stwierdzają, że wypadek drogowy nie jest tożsamy z kolizją. Kryją się za tym rozmaite postanowienia odnośnie do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dlatego różnice między wypadkiem a kolizją należy sobie dobrze uświadomić, zanim podejmiemy działania mające na celu naprawienie szkody.

Polskie prawo ruchu drogowego określa wypadek jako zdarzenie, podczas którego przynajmniej jedna osoba doznała obrażeń na ciele lub poniosła śmierć. Warto zaznaczyć, że skutki zdrowotne lub utrata życia nie muszą mieć miejsca tylko w chwili zaistnienia wypadku, ale mogą być oddalone od niego w czasie.

Kolizja drogowa zakłada uszczerbek majątkowy w postaci uszkodzonych pojazdów, jednak określa zdarzenie, w którym nikt nie stracił życia ani nie poniósł fizycznej szkody na zdrowiu. Z tego rozróżnienia wynikają bardzo poważne konsekwencje, w szczególności dla sprawcy wypadku. Artykuł 177 Kodeksu Karnego jednoznacznie stwierdza, że nawet nieumyślne spowodowanie wypadku wiąże się z karą pozbawienia wolności do lat 3, jeśli jego skutkiem było poniesienie przez osobę poszkodowaną średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli natomiast skutki zdrowotne były poważne lub nastąpiła utrata życia, wymiar kary ulega zwiększeniu do przedziału od 6 miesięcy do 8 lat. W związku z tym, że wypadek kwalifikowany jest jako przestępstwo w ruchu drogowym, na miejsce zdarzenia musi zostać wezwana policja w celu zebrania materiału dowodowego.

Kolizja drogowa odszkodowanie

Odszkodowanie po kolizji drogowej przyznawane jest po przedstawieniu ubezpieczycielowi niezbędnej dokumentacji, poświadczającej okoliczności zdarzenia i jednoznacznie stwierdzających winę sprawcy. Dopuszczonym przez prawo dokumentem jest oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, które może być podpisane na miejscu przez obie strony. Druk takiego oświadczenia można z łatwością znaleźć w Internecie, wydrukować i wozić ze sobą w samochodzie.

Wezwanie policji nie jest tu obowiązkowe, jednak wydaje się zasadne, jeśli kierowcy nie potrafią jednoznacznie ustalić odpowiedzialności. Często zdarza się, że sprawca wypadku próbuje pomniejszyć swoją odpowiedzialność, dlatego wówczas koniecznie należy wezwać policję w celu ustalenia przebiegu kolizji. Warto od razu wykonać dokumentację fotograficzną, która będzie miała moc dowodową. Doskonałą pomocą dla policji są także nagrania z wideorejestratora, które wielokrotnie pozwoliły na szybką identyfikację sprawcy.

Odszkodowanie z tytułu kolizji drogowej otrzymywane jest w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy, w zależności od procedur firmy ubezpieczeniowej i woli poszkodowanego. Zgromadzenie właściwej dokumentacji znacznie przyśpiesza cały proces, który dla rozliczeń gotówkowych może trwać zaledwie kilka dni.

Wypadek drogowy odszkodowanie

Wypadek drogowy jest zdecydowanie dużo gorszym zdarzeniem, dlatego także przewidziane przez prawo odszkodowanie obejmuje większy zakres świadczeń. Analizując wypadek drogowy odszkodowanie uwzględnia zadośćuczynienie za poniesione obrażenia, zwrot kosztów związanych z pełnym powrotem do zdrowia, odszkodowanie za utracony dochód, a nawet renta wyrównawcza. Oczywiście na samych świadczeniach zdrowotnych sprawa się nie zamyka, gdyż poszkodowany ma prawo do pokrycia wszelkich kosztów przywrócenia jego pojazdu do stanu sprzed wypadku lub wypłaty świadczenia za szkodę całkowitą. W przypadku najgorszego scenariusza, jakim jest śmierć osoby bliskiej, rodzinie przysługuje renta alimentacyjna oraz zadośćuczynienie.

Procedura uzyskania odszkodowania za wypadek jest znacznie dłuższa niż w przypadku kolizji. O ile szkody materialne mogą łatwo zostać udokumentowane, o tyle szkody na zdrowiu należy uzasadnić przed ubezpieczycielem poprzez przedłożenie dokumentacji medycznej. Można to zrobić w okresie do 3 lat od zdarzenia.

Definicja – odszkodowanie z OC sprawcy kolizji drogowej

Definicja „odszkodowanie z OC sprawcy kolizji drogowej” widnieje w przepisach prawnych i oznacza świadczenie przyznawane osobie poszkodowanej niebędącej sprawcą, za szkodę  majątkową wynikłą na skutek zdarzenia drogowego. Odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC ma za zadanie dostarczenie poszkodowanemu finansowej rekompensaty za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji, a także zadośćuczynienie za jego utratę wartości rynkowej.

W przypadku zdarzenia, jakim jest kolizja drogowa odszkodowanie z OC sprawcy przyznawane jest po przedłożeniu dokumentacji (oświadczenie sprawcy lub numer sprawy na policji) i przejściu poszczególnych etapów procedury wewnętrznej w danej firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie od sprawcy kolizji drogowej – jak je uzyskać?

Aby uzyskać odszkodowanie od sprawcy kolizji drogowej, należy złożyć wniosek u jego ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody z OC sprawcy odbywa się najczęściej za pośrednictwem formularza internetowego, do którego należy dołączyć wymaganą dokumentację. Cały proces jest dosyć intuicyjny, a po wysłaniu zgłoszenia należy czekać na kontakt ze strony firmy ubezpieczeniowej.

Ocena wysokości szkody dokonywana jest przez rzeczoznawcę, który proponuje konkretną kwotę na poczet odszkodowania. Po jej akceptacji, pieniądze przelewane są na konto w ciągu kilku dni. Przy rozliczeniu warsztatowym wszystkie sprawy finansowe regulowane są między danym serwisem a ubezpieczycielem, a przepływy pieniężne odbywają się z pominięciem udziału osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie za kolizję drogową a odszkodowanie od sprawcy wypadku

Zatem czy to wypadek czy kolizja różnice determinują zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy. Znając różnicę między wypadkiem a kolizją, warto także zastanowić się nad procedurą, w ramach której można uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za kolizję drogową stanowi najczęściej szybki proces, jednak wypadek to sytuacja o wiele poważniejsza. Cały proces odszkodowawczy prowadzony jest przez firmę ubezpieczeniową z OC sprawcy, która jest zobowiązania do pokrycia nie tylko szkód majątkowych, lecz także zdrowotnych. Procedura odszkodowawcza trwa tutaj nieco dłużej, a szczegółowa dokumentacja medyczna staje się kluczem do sukcesu w ubieganiu się o swoje prawa.