skip to Main Content
Szkoda Całkowita Z OC Sprawcy

Szkoda całkowita z OC sprawcy

Szkoda całkowita z OC sprawcy

Firmy ubezpieczeniowe bardzo często stwierdzają tzw. szkody całkowite. Nierzadko nawet niewielkie uszkodzenia pojazdów mogą dla ubezpieczycieli komunikacyjnych oznaczać nieopłacalność naprawy. Zazwyczaj całkowita szkoda to korzystne rozwiązanie dla ubezpieczyciela, ale już nie dla kierowcy, pozostającego z wrakiem samochodu oraz zaniżoną kwotą odszkodowania. Kiedy ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą z OC sprawcy i w jaki sposób ustalana jest wysokość odszkodowania po jej powstaniu?

Co to jest szkoda całkowita?

Zgodnie z definicją Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) szkoda całkowita jest kompletnym zniszczeniem albo utratą przedmiotu ubezpieczenia. O szkodzie całkowitej można mówić w sytuacji, kiedy przywrócenie samochodu do jego poprzedniej sprawności kosztowałoby więcej, niż wynosi wartość pojazdu ustalona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na dzień wystąpienia szkody. Nierzadko zresztą zdarzają się wypadki, podczas których samochody zostają zniszczone do tego stopnia, że ich naprawa jest niemożliwa. W prawie obowiązują dwa rodzaje szkód całkowitych: szkoda całkowita z OC sprawcy, a także typ szkody całkowitej z AC.

Stwierdzenie szkody całkowitej z OC sprawcy przez ubezpieczyciela

Kiedy ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą z OC sprawcy? Jest to możliwe wówczas, kiedy uzna on, że naprawa samochodu jest ekonomicznie nieuzasadniona, tzn. kiedy koszt naprawy auta przekracza 100% jego wartości w dniu wystąpienia szkody. W sytuacji zgłoszenia szkody z OC sprawcy, ubezpieczyciel nie może więc stwierdzić całkowitej szkody, jeżeli wydatki poniesione na naprawę auta przekroczą np. 70% wartości samochodu. Przykładowo, jeśli wartość rynkowa auta przed zdarzeniem wynosiła 40 000 zł, a po zdarzeniu koszty naprawy wyceniono na 50 000 zł, to mamy do czynienia z wystąpieniem szkody całkowitej. Poza szkodą naprawianą z polisy OC, możliwe jest też uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Szkoda całkowita z AC

Jak już wspomniano wcześniej, szkoda całkowita z OC sprawcy nie jest jedyną, którą może stwierdzić ubezpieczyciel. Możliwe jest bowiem również określenie szkody całkowitej z AC. Oba te typy szkód różnią się znacznie między sobą. Szkoda całkowita z AC ma miejsce wówczas, kiedy cena naprawy wraku, stanowiąca próg finansowej opłacalności, przekroczy określoną w warunkach polisy AC procentową wartość pojazdu przypadającą na dzień wypadku albo kolizji. Zwykle próg ten wynosi ok. 70%, jednakże może być różny, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz konkretnych warunków danej polisy.

Szkoda całkowita z OC sprawcy – ustalenie wysokości odszkodowania

Jeśli zostanie stwierdzona szkoda całkowita z OC sprawcy, ubezpieczyciel wypłaca różnicę między wartością samochodu przypadającą na dzień wystąpienia szkody a wartością pozostałości powypadkowych, czyli tzw. wraku auta. Metoda ta nazywana jest dyferencyjną albo różnicową. Firma ubezpieczeniowa może także wskazać nabywcę, który zakupi uszkodzony pojazd za cenę przedstawioną w decyzji ubezpieczeniowej.

O przywróceniu stanu poprzedniego w przypadku szkody całkowitej można mówić, kiedy wysokość wypłaconego odszkodowania, a także sama wartość wraku albo kwota uzyskana z jego sprzedaży, są równe rynkowej wartości samochodu sprzed wypadku. W takiej sytuacji zostaje przywrócony stan praw majątkowych osoby poszkodowanej. Jak to wygląda na przykładzie? Załóżmy, że przed zdarzeniem wartość auta wynosiła 50 000 zł, natomiast po wypadku wartość pozostałości (tzn. wraku) – 7 000 zł. Kwota odszkodowania wynosi więc 43 000 zł, przy czym osoba poszkodowana może równocześnie sprzedać pozostałości pojazdu za owe 7 000 zł. Łącznie właściciel będzie więc dysponował kwotą 50 000 zł, czyli równą rynkowej wartości auta przed szkodą.

Zawyżanie cen naprawy i wartości wraku

Szkoda całkowita z OC sprawcy wiąże się z koniecznością wypłacenia przez firmę ubezpieczeniową sumy będącej równowartością auta z dnia wypadku, zmniejszoną o wartość wraku. Niestety, należy uważać w takich przypadkach, ubezpieczyciele często bowiem zawyżają cenę pozostałości pojazdu, co równocześnie obniża wysokość odszkodowania do wypłaty. Aby lepiej to zrozumieć, spójrzmy na przykład. Załóżmy, że auto jest warte 10 000 zł, natomiast z kalkulacji wynika, że jego naprawa będzie się wiązała z wydatkami na poziomie 9 000 zł. Kwotę tę musiałaby zapłacić firma ubezpieczeniowa. Zdarza się więc, że kalkuluje ona koszty na 11 000 zł, np. na podstawie najdroższych, oryginalnych części motoryzacyjnych, a także najwyższych kosztów robocizny w autoryzowanych warsztatach ASO. Zabieg ten służy uzyskaniu sytuacji szkody całkowitej z OC sprawcy, dzięki której ubezpieczyciel będzie mógł także zawyżyć wartość wraku, np. z 4 000 na 6 000 zł. W efekcie będzie mógł wypłacić osobie poszkodowanej jedynie 4 000 zł różnicy, zamiast 9 000 zł na naprawę pojazdu.

Takie działanie nieuczciwych ubezpieczycieli nie jest niestety rzadkością. Skutkuje najczęściej wieloma problemami dla samego właściciela auta. Może się bowiem okazać, że nie znajdzie on nikogo chętnego na nabycie uszkodzonego samochodu za wskazane wyżej 6 000 zł. Co ważne, właściciel ma prawo poprosić firmę ubezpieczeniową o pomoc w sprzedaży rozbitego auta, jednakże zgodnie z treścią przepisów o działalności ubezpieczeniowej, firma ta nie ma obowiązku pomocy.

Szkoda całkowita z OC sprawcy odwołanie

Co więc zrobić w przypadku, kiedy przedstawione przez ubezpieczyciela kalkulacje czy wyceny zdają się być znacznie zawyżone, celem uzyskania szkody całkowitej z OC sprawcy? W takiej sytuacji osoba poszkodowana nie jest na straconej pozycji, ma bowiem kilka możliwości działania. Może starać się pomimo wszystko sprzedać uszkodzony pojazd (np. w prasie fachowej, na aukcji internetowej, lokalnych portalach ogłoszeniowych), nierzadko schodząc znacznie z ceny początkowej. Warto jednak próbować sprzedać go po cenie ustalonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli właściciel nie może zbyć pojazdu po owej cenie, natomiast znalazłby nabywcę, który mógłby kupić pojazd po cenie niższej, wówczas sprzedający może zwrócić się do ubezpieczyciela, żądając pokrycia różnicy pomiędzy wyceną auta zaprezentowaną przez ubezpieczyciela a kwotą otrzymaną w wyniku sprzedaży. Do tak przedstawionego żądania, należy dołączyć umowę sprzedaży.

Inną opcją jest sprzedaż części zniszczonego auta albo też współpraca z firmą zajmującą się zawodowo sprzedażą wraków aut. Wymienione propozycje wiążą się jednak z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu i energii na działania, które nie gwarantują jednak odzyskania pełnej kwoty pieniędzy.

Dlatego też polecanym rozwiązaniem jest w takich przypadkach napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Co istotne, poszkodowany ma prawo do wglądu w sporządzone przez firmę ubezpieczeniową kosztorysy, a w rezultacie również do ich kwestionowania. W kwestii takiej jak szkoda całkowita z OC sprawcy odwołanie napisane przez właściciela pojazdu musi zostać rozpatrzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, firma ma bowiem taki obowiązek. Poszkodowany ma możliwość napisania odwołania samodzielnie albo też poszukania profesjonalnych firm, specjalizujących się w sprawach związanych z odzyskiwaniem odszkodowań od ubezpieczycieli.

Najlepiej też od samego początku sprawdzać i przyglądać się działaniom firmy ubezpieczeniowej, analizując przedstawiane przez nią wyceny, w tym wartości wraku, auta z dnia wypadku, a także naprawy szkód. Warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak m.in. uwzględnienie w wycenie modyfikacji technicznych oraz wyposażenia dodatkowego, które zwiększają wartość samochodu, sprawdzanie, czy w wycenie nie zastosowano nieuzasadnionych korekt znacząco pomniejszających rynkową wartość auta, wzięcie pod uwagę cen rynkowych tożsamych pojazdów czy też wycen, które zostały sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców motoryzacyjnych. Wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości poskutkuje jak najszybszym zakwestionowaniem decyzji, napisaniem dotyczącego szkody całkowitej z OC sprawcy odwołania albo przedstawieniem wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli wspomniane odwołanie okaże się nieskuteczne, możliwe jest również napisanie skargi do Rzecznika Finansowego, a nawet oddanie sprawy do sądu.

Szkoda całkowita z OC sprawcy – pomoc firmy Contra Odszkodowania

W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości w takich kwestiach jak szkoda całkowita z OC sprawcy, szkoda z AC, przedstawienie błędnych kwot odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe itp., służymy skuteczną pomocą oraz wsparciem. Jesteśmy profesjonalistami z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Znamy się doskonale na procedurach firm ubezpieczeniowych, wymaganych przez nie dokumentach, fakturach i potwierdzeniach, a także stosowanych praktykach. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem oraz pomocą w załatwieniu koniecznych formalności, złożeniu niezbędnych wniosków oraz innych formach uzyskania odszkodowań od ubezpieczycieli. Do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie, indywidualnie oraz z zaangażowaniem.