skip to Main Content
Odszkodowanie Z Tytułu śmierci Ojca

Odszkodowanie z tytułu śmierci ojca

Nagła utrata rodzica pociąga za sobą ogromną traumę, której skutki ciągną się miesiącami. Dewastację na psychice osieroconych dzieci mogą dodatkowo wzmocnić problemy finansowe, jakie wynikają z braku stałego dochodu. Członkowie rodziny powinni mieć świadomość, jakie prawa odszkodowawcze przysługują dzieciom zmarłego ojca. Czy jakiekolwiek zadośćuczynienie jest tutaj możliwe? Do kogo zwrócić się z wnioskiem o odszkodowanie?

Co należy się dziecku po śmierci ojca?

Możemy wyróżnić 3 podstawowe kategorie świadczeń, które przysługują dzieciom zmarłego (lub innym osobom przewidzianym w prawie). Narzędziem pierwszej potrzeby okazuje się zasiłek pogrzebowy, mający pokryć koszty związane z pochówkiem osoby zmarłej. Zadośćuczynienie po śmierci ojca na potrzeby wydatków pogrzebowych przysługuje nie tylko dzieciom, lecz również osobom spokrewnionym w bliższej lub dalszej linii, a nawet osobom niespokrewnionym, które wzięły na siebie koszty organizacji pogrzebu. O możliwość otrzymania przez bliskich zasiłku pogrzebowego należy jednak zadbać jeszcze za życia. Zmarły musiał być bowiem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadać prawo do emerytury. Jednorazowy zasiłek pogrzebowy dla dzieci został przewidziany w maksymalnej kwocie 4,000 PLN. Aby otrzymać zasiłek, wystarczy zgłosić się do placówki ZUSu z kompletem wymaganych dokumentów. Należą do nich: odpis aktu zgonu, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na pogrzeb, zaświadczenie o fakcie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę zmarłą, oraz dokumentację dowodzącą stopnia pokrewieństwa między zmarłym a wnioskodawcą. O jednorazowy zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci ojca można ubiegać się przed upływem 12 miesięcy od daty śmierci.

Równolegle do zasiłku pogrzebowego, dzieciom po śmierci ojca przysługuje również odszkodowanie, a także jednorazowe świadczenie z zakładu pracy. Są to świadczenia warunkowe, które wymagają zaistnienia określonych okoliczności. Więcej informacji o tym, co należy się dziecku po śmierci ojca, przekażemy w dalszej części naszego poradnika. Zachęcamy zatem do kontynuowania lektury.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca – co warto wiedzieć?

Dzieci mają możliwość wnioskowania o jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca, jeśli zgon nastąpił w pewnych okolicznościach. Pierwszą sytuacją uprawniającą do otrzymania puli środków pieniężnych jest fakt posiadania przez zmarłego opłaconej polisy ubezpieczenia na życie. Osoby uposażone mają wówczas możliwość wystąpienia do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę środków w określonej wysokości. Dbanie o bliskich leży po stronie ojca na długo przed jego odejściem. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, a nagłe zakończenie życia głównego żywiciela przynosi szereg problemów jego rodzinie. Opłacanie miesięcznej składki ubezpieczenia na życie gwarantuje, że najbliższe osoby otrzymają środki pozwalające przetrwać najtrudniejszy okres po śmierci ojca.

Jeśli śmierć rodzica nastąpiła na skutek wypadku komunikacyjnego, w którym był on poszkodowanym, dzieciom przysługuje świadczenie odszkodowawcze z polisy OC sprawcy. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. W toku postępowania karnego sąd może także nałożyć na sprawcę środek karny w postaci nawiązki, która funkcjonuje m.in. jako zadośćuczynienie po śmierci ojca na rzecz najbliższej rodziny. Zdarzają się sytuacje, kiedy sprawcy wypadku nie udaje się odnaleźć, lub nie posiada on ważnej polisy OC. W takich przypadkach czynności odszkodowawcze realizuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Innym rodzajem świadczenia, jakie może dotyczyć dzieci zmarłego ojca, staje się odszkodowanie z polisy OC pracodawcy. Uprawnia do niego postanowienie sądowe, orzekające o winie pracodawcy w kwestii doprowadzenia do śmierci swojego pracownika.

Odszkodowanie po śmierci ojca z zakładu pracy – jak je otrzymać?

Odpowiedź na pytanie, co należy się dziecku po śmierci ojca, musimy uzupełnić o możliwość otrzymania pośmiertnej odprawy z zakładu pracy. Odszkodowanie po śmierci ojca z zakładu pracy przysługuje dzieciom do 16. roku życia lub dzieciom kontynuującym edukację, aż do ukończenia przez nie 25. roku życia. Aby otrzymać pieniądze, zdarzenie śmierci musi nastąpić w czasie pracy lub pobytu na urlopie wypoczynkowym lub wychowawczym. Nie ma tutaj konieczności istnienia winy pracodawcy. Odszkodowanie po śmierci ojca z zakładu pracy będzie natomiast zależeć od stażu zatrudnienia zmarłego. Podstawą do kalkulacji kwoty przekazanej dzieciom zmarłego pracownika staje się otrzymywane wynagrodzenie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ojca w Polsce dotyczy najczęściej wypłat z polisy na życie. To najłatwiejsza droga do uzyskania pieniędzy potrzebnych na sfinansowanie dalszych potrzeb życiowych. Otrzymane środki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Ubezpieczenie na życie nie kosztuje wiele, lecz może uratować stabilność finansową pogrążonej w żałobie rodziny. Warto o nim pomyśleć, zanim zdarzy się tragedia.