skip to Main Content
Zwrot Utraconych Korzyści A Odszkodowanie Powypadkowe

Zwrot utraconych korzyści a odszkodowanie powypadkowe

Osoba poszkodowana powinna spoglądać na proces rekompensaty szkody w sposób kompleksowy, znając swoje prawa i uwzględniając uszczerbek majątkowy w szerszym kontekście. Wypadek samochodowy nie oznacza wyłącznie kosztów związanych z naprawą samochodu. Rodzi wiele innych niedogodności, które mają bezpośrednie przełożenie na finanse osobiste. Polskie prawo uwzględnia wielotorowy aspekt uszczerbku majątkowego, wprowadzając w przepisach zasadę pełnego odszkodowania. Będąc świadomy własnych praw do dochodzenia rekompensaty za utratę majątku nie ze swojej winy, poszkodowany powinien pertraktować z ubezpieczycielem pełne zadośćuczynienie we wszystkich dziedzinach życia bezpośrednio dotkniętych przez kolizję. W poniższym tekście skupimy się zatem na spojrzeniu na szkodę z tytułu wypadku w sposób całościowy. Wyjaśnimy, co wchodzi w zakres pojęcia „utracone korzyści”, oraz jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe z tytułu utraconych korzyści. Kluczowe pozostaje uświadomienie przez poszkodowanego, że wobec ubezpieczyciela nie powinien przyjmować roli petenta, który będzie prosił o zwrot kosztów. Poszkodowany ma solidną podstawę prawną do walki o pokrycie z OC sprawcy wszelkich faktycznych i potencjalnych uszczerbków na majątku.

Czym są utracone korzyści?

Mianem utraconych korzyści określane są wszelkie straty z tytułu hipotetycznych korzyści, jakie poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie przeszkodził mu w tym wypadek. Innymi słowy, jeśli na skutek wypadku komunikacyjnego doszło do zablokowania jakiejkolwiek możliwości powiększenia majątku, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o rekompensatę tego faktu przez ubezpieczyciela sprawcy. Utracone korzyści mogą przybierać wiele różnych form. Wliczają się do nich np. straty finansowe z działalności gospodarczej, które wynikają z braku możliwości użytkowania pojazdu. Bardzo często osoba poszkodowana traci część dochodów z tytułu umowy o dzieło lub innych prac dodatkowych. Wydłuża się czas dojazdu do pracy, który mógłby zostać spożytkowany na inne cele. Uszkodzenie pojazdu jest szczególnie dotkliwe dla przedstawicieli zawodów wymagających częstego przemieszczania się. Kurierzy, taksówkarze, kierowcy Uber, osoby rozwożące pizzę – to tylko niektóre grupy zawodowe, które nigdy nie powinny rezygnować z odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. Dla przedsiębiorcy wypadek samochodowy często uniemożliwia wykonanie kontraktu czy zlecenia, co skutkuje niezadowoleniem klienta i rezygnacją z umowy. Wówczas cały potencjalny przychód staje się uzasadnionym roszczeniem w kierunku ubezpieczyciela.

Jak oszacować koszty utraconych korzyści?

Koszt utraconych korzyści jest sprawą indywidualną, a jego oszacowanie wchodzi w zakres „pracy domowej” poszkodowanego. Nie należy ograniczać własnej wyobraźni, uświadamiając sobie, że czas wymagany na załatwianie spraw okołowypadkowych, mógłby z powodzeniem zostać wykorzystany na uzyskiwanie dochodu.

Utracone korzyści mają realny wpływ na sytuację finansową, a poszkodowany powinien je uwzględniać w procesie ubiegania się o odszkodowanie. Konieczne będzie natomiast udokumentowanie swoich roszczeń, a czasem wstąpienie na drogę sądową.

Czy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści?

W świetle tego, co zostało powiedziane powyżej, odpowiedź wydaje się oczywista – jak najbardziej. Nie tylko „można”, ale „powinno się”. Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści należy się każdemu poszkodowanemu. Wiadomo jednak, że prawo a praktyka pozostają niekiedy daleko od siebie. Również proces ubiegania się o zwrot kosztów z tytułu utraconych korzyści nierzadko zmusza poszkodowanego do żmudnego dochodzenia własnych praw. Kluczowe staje się gromadzenie wszelkiej możliwej dokumentacji, która w oczywisty sposób dowiedzie, że roszczenia poszkodowanego nie zostały „wyssane z palca”. Utracone korzyści a odszkodowanie to relacja oparta na szczegółowej wycenie, która jednak nie może prowadzić do nieuprawnionego wzbogacenia. Jej zadaniem jest dokładna rekompensata braku potencjalnych dochodów, które zostałyby uzyskane, gdyby nie fakt zaistnienia wypadku komunikacyjnego.

Jak wygląda proces występowania o odszkodowanie powypadkowe z tytułu utraconych korzyści?

Pierwszym krokiem staje się złożenie do ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia, przedstawiającego roszczenie poszkodowanego. Oświadczenie powinno być poparte odpowiednimi dokumentami, które uwiarygodnią kalkulacje finansowe strat z tytułu utraconych korzyści. Sporządzenie wyceny leży po stronie poszkodowanego. Za dokumentację mogą posłużyć m.in. umowy z kontrahentami, umowy przedwstępne na zakup danych dóbr lub wykonanie usługi, czy wszelkie inne dowody wskazujące rozmiar straty finansowej. Ubezpieczyciel musi ustosunkować się do roszczenia w ciągu 30 dni. Zawsze należy spodziewać się negocjowania stawki przez firmę ubezpieczeniową, która dąży do zminimalizowania wypłaty dla poszkodowanego. Jeśli wzajemne porozumienie obu stron nie jest możliwe do uzyskania, należy kierować się do sądu.

Czy jest odkup odszkodowania?

Prawo do odszkodowania z tytułu OC sprawcy stanowi własność poszkodowanego, który może nim rozporządzać w korzystny dla siebie sposób. Nie wszyscy czują się na siłach, aby skutecznie argumentować swoje roszczenia lub prowadzić prawną batalię z firmą ubezpieczeniową. Potulne godzenie się z warunkami ubezpieczyciela spowoduje maksymalne zaniżenie uzyskanego odszkodowania, na co nie powinniśmy się zgadzać. Odkup odszkodowania przez firmę zewnętrzną to furtka bezpieczeństwa dla osób, które potrzebują natychmiastowego przelewu środków finansowych z tytułu odszkodowania z OC sprawcy, a nie chcą uczestniczyć w długim procesie likwidacji szkody. Nasza firma umożliwia cesję wierzytelności i odkupienie odszkodowania na korzystnych warunkach. Takie rozwiązanie zdejmuje z poszkodowanego ciężar całego procesu, przerzucając go na profesjonalistów. Uzyskane w tym trybie środki są z reguły wyższe niż u ubezpieczyciela, a czas na załatwienie wszelkich formalności pozostaje ograniczony do minimum. Odkup odszkodowania uwzględnia również rekompensatę z tytułu utraconych korzyści, której dalsze dochodzenie spoczywa na barkach strony trzeciej.