skip to Main Content
Ile Czasu Ma Ubezpieczyciel Na Wypłatę Odszkodowania?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Wypadek samochodowy zawsze wiąże się z dużym stresem i koniecznością dochodzenia swoich praw przed ubezpieczycielem. Paradoksalnie, w dużo łatwiejszej sytuacji znajduje się często sprawca wypadku, tym bardziej, jeśli ma wykupioną polisę AC. Nie musi prowadzić rozmów z ubezpieczycielem, który często ma tendencję do zaniżania rozmiaru szkody z OC. Nie obchodzą go procedury związane z otrzymaniem pieniędzy. Wszystkie czynności związane z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy spadają na poszkodowanego, który musi wybrać warsztat naprawczy, albo dokonać wyceny szkody w porozumieniu z rzeczoznawcą ubezpieczyciela.

Pojawia się tutaj pytanie, ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania? Nie jest tajemnicą, że czas gra tutaj główną rolę. Od przelewu środków na konto zależeć będzie możliwość rozpoczęcia naprawy uszkodzonego pojazdu, który przecież niełatwo zastąpić innym środkiem transportu. Ograniczenie zdolności do przemieszczania się może dezorganizować życie zawodowe wielu osób. Polskie prawo reguluje kwestie proceduralne w ramach ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy, jednak nie stanowi gwarancji bezkonfliktowego i korzystnego załatwienia sporu. Każdy ubezpieczyciel będzie dążyć do minimalizacji wyceny szkody, a droga poszkodowanego do uzyskania satysfakcjonującej rekompensaty zdecydowanie nie jest „usłana różami”. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy oraz czy istnieją sposoby na przyśpieszenie tego procesu?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Wszelkie regulacje odnoszące się do roszczeń w oparciu o odszkodowanie z OC sprawcy, dostępne jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Przepisy prawne tam zawarte zobowiązują ubezpieczyciela do zakończenia procesu likwidacji szkody w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Jest to jednak wartość czysto teoretyczna. Należy pamiętać, że każda sytuacja rządzi się swoimi prawami, a ubezpieczyciel będzie zawsze szukał możliwych wyłączeń odpowiedzialności i zaniżał stawki szkody. Otrzymując zaniżoną wycenę, poszkodowany ma dwa wyjścia: albo zgodzić się na niekorzystne warunki, albo dochodzić swoich praw, co będzie wiązało się z przedłużeniem całego procesu i zamrożeniem możliwości naprawy samochodu.

W takiej sytuacji warto znać swoje prawa. Jednym z nich jest tzw. bezsporna część odszkodowania, czyli kwota bazowa, którą ubezpieczyciel musi bezwzględnie wypłacić w ciągu wspomnianych 30 dni. Jeśli tego nie zrobi, poszkodowany ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie, liczonych już od pierwszego dnia od przekroczenia terminu. Praktyka pokazuje jednak, że spory z ubezpieczycielem rzadko kiedy można rozwiązać inaczej niż na drodze sądowej. Instytucja pozasądowego rozstrzygania sporów przy Rzeczniku Finansowym ma wciąż charakter iluzoryczny, a jej praktyczna skuteczność jest naprawdę znikoma. Wystarczy jedno „nie” ze strony ubezpieczyciela, aby polubowne załatwienie sprawy legło w gruzach.

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy w przypadku rozliczenia bezgotówkowego?

Istnieją dwa sposoby likwidacji szkody z OC: gotówkowe i bezgotówkowe. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której na podstawie wyceny rzeczoznawcy, ubezpieczyciel przelewa środki finansowe na konto poszkodowanego i, mówiąc kolokwialnie, „nic go więcej nie obchodzi”. Tutaj najczęściej pojawia się konflikt interesów między stronami, które granicę odpowiedzialności finansowej starają się maksymalnie przesunąć w przeciwnych sobie kierunkach. Rozliczenie bezgotówkowe przerzuca niejako negocjacje cenowe na warsztat współpracujący z ubezpieczycielem, a poszkodowany otrzymuje po prostu gwarancję doprowadzenia samochodu do stanu sprzed wypadku. Dlatego czas likwidacji szkody z OC sprawcy w przypadku rozliczenia bezgotówkowego pozostaje zazwyczaj krótszy, a także wymaga mniejszego zaangażowania ze strony poszkodowanego.

Ile dni ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania w przypadku złożenia przez poszkodowanego reklamacji co do wyceny?

Po zgłoszeniu reklamacji przez poszkodowanego, ubezpieczyciel ma 30 dni na merytoryczne odniesienie się do niej i przedstawienie swojego stanowiska. Prawo zostawia jednak furtkę do przedłużenia tego okresu o kolejne 30 dni w przypadku spraw „szczególnie skomplikowanych”. Warunkiem przedłużenia jest pisemne powiadomienie o tym poszkodowanego. Brak porozumienia odnośnie do reklamacji stawia poszkodowanego niejako pod ścianą, a jedynym dalszym sposobem na dochodzenie swoich praw jest wejście na drogę sądową. Wiąże się ona jednak z koniecznością poniesienia wstępnych kosztów procesowych, a także ryzykiem długotrwałego procesu i potencjalnie niekorzystnej decyzji sędziów.

Co to jest odkup odszkodowania?

Rozważając kwestię, ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania, widać wyraźnie jak wiele kierunków może przybrać postępowanie likwidacyjne. Ustawowy termin 30 dni nie zawsze może być dotrzymany, szczególnie gdy obie strony nie są w stanie znaleźć porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania.

Należy mieć na uwadze, że nie każdy ma możliwość oczekiwania na wypłatę środków z OC sprawcy. Wiele osób potrzebuje pieniędzy jak najszybciej, np. na pokrycie kosztów naprawy samochodu jako narzędzia niezbędnego do pracy. Dla nich ogromną pomoc często stanowi sprzedaż roszczeń wobec firmy ubezpieczeniowej do instytucji zewnętrznej. Jest to tzw. cesja wierzytelności, która traktuje prawo do uzyskania odszkodowania jako prywatną własność majątkową poszkodowanego. Własność może podlegać obrotowi, a poszkodowany ma pełne prawo sprzedaży roszczenia osobom trzecim. Wówczas poszkodowany nie tylko ominie procedurę dochodzeniową w ramach OC, ale także uzyska natychmiastowe fundusze.

Nasza firma umożliwia pełny odkup odszkodowania, oferując korzystne warunki finansowe i biorąc na siebie nieprzyjemny proces dochodzenia odpowiedniej rekompensaty z polisy OC sprawcy. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób, którym zależy na szybkim załatwieniu sprawy i błyskawicznym otrzymaniu środków finansowych.