skip to Main Content
Wniosek O Odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie

Każdemu poszkodowanemu należy się od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela stosowne odszkodowanie, pokrywające całość wyrządzonych szkód. Aby je uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek. Jak go przygotować oraz do kogo skierować? Odpowiedź na te pytania powinien poznać każdy poszkodowany, tak aby mógł skutecznie domagać się swoich praw. Zawsze należy pamiętać, że błędy na początkowym etapie dochodzenia odszkodowania – a więc zwłaszcza przy składaniu stosownego wniosku – mogą nawet zniweczyć szanse na uzyskanie należnego świadczenia. Stąd zawsze należy poświęcić odpowiednio dużą uwagę opracowywaniu wniosku odszkodowawczego.

Jak sporządzić wniosek o odszkodowanie?

Poszukując odpowiedzi na pytanie jak dostać odszkodowanie, warto od razu wskazać, że właściwie niemożliwe jest jego otrzymanie automatycznie, niejako „z urzędu”. Zawsze więc należy sporządzić stosowny wniosek – albo do ubezpieczyciela sprawcy szkody, albo do sądu. W drugim z tych przypadków będziemy mieli do czynienia z typowym pozwem, inicjującym sprawę cywilną w sądzie. Z tego względu poszkodowany powinien ustalić, kto dokładnie odpowiada za wypłatę odszkodowania w danych okolicznościach.

W praktyce stosowny wniosek o odszkodowanie należy złożyć do sprawcy szkody. Jeżeli okaże się, że sprawca ma wykupioną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, to należy złożyć stosowny wniosek także do ubezpieczyciela. Najczęściej składa się go na formularzu przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Złożenie wniosku o odszkodowanie rozpoczyna procedurę tzw. likwidacji szkody, której podstawowym celem jest określenie wysokości odszkodowania i wypłacenie go poszkodowanemu.

Dlaczego warto szybko złożyć wniosek o odszkodowanie?

Zarówno w sytuacji, gdy odszkodowanie ma zostać wpłacone przez samego sprawcę szkody, jak i wówczas, gdy wyrządzone przez niego szkody ma pokryć ubezpieczyciel, stosowny wniosek o odszkodowanie powinien zostać złożony maksymalnie szybko. Wynika to z prostego – i często sprawdzającego się w praktyce – założenia: im szybciej poszkodowany zacznie ubiegać się o wypłatę odszkodowania, tym wcześniej ma on szansę na otrzymanie należnego świadczenia. Dlatego wniosek o wypłatę odszkodowania najlepiej złożyć bezpośrednio po zdarzeniu powodującym szkodę.

W tym kontekście dobrym przykładem okazuje się odszkodowanie po wypadku samochodowym. Wówczas odszkodowanie przeważnie wypłaca towarzystwo, w którym sprawca wykupił obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dlatego najlepiej od razu po zdarzeniu uzyskać od sprawcy numer jego polisy oraz dane ubezpieczyciela, a także jego oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania kolizji lub wypadku. Jeżeli na miejsca zdarzenia została wezwana Policja, należy także poprosić funkcjonariuszy o odpis sporządzonego przez nich protokołu.

Kto może złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie najczęściej składany jest przez samego poszkodowanego. Jednak nie ma przeszkód, aby złożył go także jego pełnomocnik. Tego rodzaju pełnomocnictwo może zostać udzielone bądź do poszczególnej sprawy, bądź też ogólnie do wszelkich spraw ubezpieczeniowych. W praktyce warto udzielić tego rodzaju pełnomocnictwa, gdyż szereg zdarzeń powoduje szkody utrudniające dochodzenie odszkodowania. Wystarczy tu wymienić konieczność hospitalizacji bądź długiej rekonwalescencji.

Oczywiście pełnomocnik – przykładowo członek rodziny – zawsze musi działać na rzecz poszkodowanego, podejmując wszelkie czynności zmierzające do uzyskania odszkodowania. Sam wniosek przeważnie jest dopiero pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Niekiedy – choć nie zawsze – sprawa może skończyć się nawet w sądzie. Kiedy należy liczyć się z taką ewentualnością?

Właściwie każdą sprawę odszkodowawczą można załatwić ugodowo. Dzieje się tak, gdy sprawca szkody lub towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił on swoją polisę – po przeprowadzeniu wspomnianej już procedury likwidacji szkody – wypłaci poszkodowanemu wszelkie nienależności. Niekiedy nie dochodzi do tego od razu, ale dopiero po wnioskach o kolejne rozpatrzenie sprawy, jednak gdy finał podjętych działań jest pozytywny dla poszkodowanego, można mówić o ugodowym załatwieniu sprawy. Jeżeli do tego nie dojdzie, pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego. Wówczas należy złożyć do sądu stosowny pozew, w którym poszkodowany będzie domagał się zasądzenia na swoją rzecz określonego odszkodowania. Oczywiście w takim procesie należy przeprowadzić szereg dowodów, które precyzyjnie wykażą wartość szkody oraz odpowiedzialność sprawcy za jej spowodowanie. Stąd najczęściej w procesach o odszkodowanie powołuje się biegłych, specjalizujących się w wycenie takich roszczeń. Zawsze w takich sprawach warto skorzystać z pomocy specjalistów od odszkodowań, którzy profesjonalnie pomogą w jej przeprowadzeniu. Zresztą tego rodzaju pomoc może okazać się niezwykle przydatna także na etapie polubownego rozstrzygania sporów odszkodowawczych.