skip to Main Content
Zadośćuczynienie A Odszkodowanie – Jaka Jest Różnica?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – jaka jest różnica?

Gdy w wypadku komunikacyjnym uszkodzony zostanie jedynie samochód, możemy mówić o dużym szczęściu. Olbrzymia ilość takich zdarzeń kończy się niestety uszczerbkiem na zdrowiu kierowcy lub pasażera i żmudną walką o odszkodowanie. Zawsze w takiej sytuacji na pierwszym miejscu powinniśmy postawić spokojny oraz efektywny powrót do zdrowia, ale w końcu dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli zmierzyć się z ubezpieczycielem, aby odzyskać pieniądze wydane na leczenie i zrekompensować doznane krzywdy. Warto pamiętać, że świadczenia powinny zostać wypłacone nie tylko w ramach odszkodowania, ale także zadośćuczynienia.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – często te pojęcia są stosowane zamiennie, jednak z prawnego punktu widzenia, dotyczą zupełnie odmiennych kwestii. Podstawową różnicę pomiędzy omawianymi świadczeniami stanowi rodzaj szkód, jakie pokrywają. Zadośćuczynienie wypłacane jest przede wszystkim za doznaną krzywdę, ból i cierpienie, czyli rekompensuje szkody niemajątkowe. Natomiast w przypadku odszkodowania, pokrywane są przede wszystkim straty materialne.

Czym jest zadośćuczynienie i jakie może mieć formy?

Zadośćuczynienie to rodzaj rekompensaty pieniężnej, która odnosi się wyłącznie do osoby, ponieważ tylko w jej przypadku można mówić o krzywdzie spowodowanej cierpieniem fizycznym lub psychicznym. Pieniądze uzyskane z tego tytułu mają na celu złagodzenie negatywnych przeżyć, doznanych przez poszkodowanego. W prawie wyróżnionych jest kilka przypadków, w których przysługuje zadośćuczynienie, są to m.in.: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata osoby bliskiej czy naruszenie dóbr osobistych.

Jakie sumy zadośćuczynienia są wypłacane poszkodowanym?

Kwotę zadośćuczynienia, o którą walczy się z ubezpieczycielem, ustalamy samodzielnie lub w porozumieniu z ekspertami, zajmującymi się sprawami wypadków komunikacyjnych. W przepisach prawnych nie znajdziemy widełek, określających konkretne wartości. Podczas składania odpowiednich dokumentów musimy uważać, aby nie zaproponować zbyt dużej sumy rekompensaty. Kwota powinna odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej oraz przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Propozycja nie powinna być również zbyt niska. Trudno znaleźć tzw. złoty środek, wyceniając własne zdrowie. Dlatego tak wiele spraw związanych z zadośćuczynieniem kończy się w sądzie.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – co konkretnie obejmują straty niemajątkowe?

Na wysokość należącego się osobie poszkodowanej zadośćuczynienia wpływ ma kilka czynników. Przede wszystkim liczy się rozmiar doznanej krzywdy psychicznej i fizycznej. Ważny aspekt stanowi to, jak dana osoba żyła przed wypadkiem oraz jak jej codzienność zmieni się w wyniku tego zdarzenia. Istotny jest również stopień szkody na zdrowiu i czas trwania cierpień – uszczerbek może mieć charakter trwały lub tymczasowy. Jeśli konsekwencje wypadku są nieodwracalne, występuje jakikolwiek stopień kalectwa – kwota zadośćuczynienia powinna być wyższa. Suma tej rekompensaty obejmuje także takie kwestie, jak: oszpecenie, poczucie nieprzydatności oraz bezradności, zaprzepaszczone szanse na przyszłość czy potrzebę korzystania ze wsparcia bliskich.

Podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu znaczenie ma również wiek oraz płeć osoby poszkodowanej. Utrata szans w wyniku wypadku samochodowego na wymarzoną pracę czy realizowanie swoich pasji będzie miała większe znaczenie dla osoby młodej. Co do płci – uraz miednicy jest o wiele groźniejszy dla kobiety, która może mieć problemy np. z późniejszym zajściem w ciążę.

Zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej

Gdy dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, o wypłatę zadośćuczynienia może starać się przede wszystkim rodzina zmarłego. Istnieje jednak możliwość, aby swoje roszczenia zgłosiła osoba mocno związana emocjonalnie z ofiarą wypadku, wtedy będzie musiała udowodnić siłę tych więzi. Zadośćuczynienie w takiej sytuacji otrzymuje się w ramach naprawy doznanej krzywdy moralnej – złagodzenie cierpienia, bólu, poczucia samotności czy problemów psychicznych po stracie osoby bliskiej. Całkowita kwota wypłaconej rekompensaty jest zależna od rodzaju oraz intensywności relacji, która łączyła osobę pokrzywdzoną ze zmarłym, rola pełniona przez ofiarę w rodzinie i jej wiek.

Wiemy już, czym jest zadośćuczynienie, a co z odszkodowaniem?

Na początku wyjaśnijmy, za co otrzymamy pieniądze w ramach odszkodowania. W przeciwieństwie do zadośćuczynienia obejmuje ono zwrot kosztów za poniesione szkody majątkowe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Ubiegając się o odszkodowanie powypadkowe, musimy zadbać o zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Gdy ktoś zostanie ranny, wtedy na miejscu wypadku zjawi się policja, która sporządzi notatkę z zajścia. To pierwszy dokument, który będziemy mogli wykorzystać w ubieganiu się o rekompensatę. Kolejne dowody, popierające nasze roszczenia, zbierzemy w trakcie hospitalizacji i dochodzenia do pełni sił oraz po wyjściu ze szpitala.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jakie straty powinno pokryć ubezpieczenie?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może przybrać różną formę i wysokość – jest to zależne od tego, jakie konkretnie szkody ma naprawiać. Po pierwsze, można ubiegać się o zwrot kosztów leczenia. Składają się na nie np.:

– dojazdy do placówek medycznych,

– lekarstwa,

– rehabilitacja,

– konsultacje lekarskie,

– sesje terapeutyczne,

– opieka nad poszkodowanym.

W przypadku bardzo poważnych, trwałych uszkodzeń ciała, może zostać orzeczona renta. Osoba poszkodowana ma prawo również starać się o zwrot dochodów, które utraciła w wyniku niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem oraz zwrot kosztów przekwalifikowania, jeśli nie może dalej wykonywać pracy w swoim zawodzie.

Wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie dzięki pomocy ekspertów

O odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC np. za uszczerbek na zdrowiu możemy ubiegać się do 3 lat w sprawie związanej z wykroczeniem oraz do 20 lat w postępowaniu w sprawie przestępstwa. Jeśli nie chcemy zostać sami w walce o wysokie rekompensaty – warto skontaktować się z profesjonalną firmą, zajmującą się odzyskiwaniem odszkodowań. Eksperci pomogą w osiągnięciu satysfakcjonującego zadośćuczynienia, by w pełni zrekompensować wszystkie krzywdy i trudny powrót do zdrowia.