skip to Main Content
Kiedy Ubezpieczyciel Może Odmówić Wypłaty Odszkodowania OC?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Kierowcy opłacający składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC mają przekonanie, że w razie spowodowania szkody komunikacyjnej, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami polisy. Zdarza się jednak, że w pewnych, określonych przepisami sytuacjach, towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia przekazania pieniędzy lub domaga się, aby to sprawca wypadku wziął na siebie koszty zadośćuczynienia. Wyjaśniamy, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC i co można zrobić, żeby skutecznie dochodzić swoich racji w postępowaniu odwoławczym.

Ile czasu na wypłatę odszkodowania ma towarzystwo ubezpieczeniowe?

Co do zasady, ubezpieczyciel ma na likwidację szkody 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Dotyczy to zarówno dodatkowych ubezpieczeń, jak i obowiązkowego dla wszystkich kierowców OC. W tym czasie rzeczoznawca z pewnością oszacuje stan uszkodzeń oraz przekaże informacje do firmy ubezpieczeniowej. To właśnie na tym etapie podejmowane są decyzje o zasadności i wysokości wypłaconego świadczenia. Niestety, może zdarzyć się również tak, że ubezpieczyciel nie zgodzi się na jego przekazanie stronie poszkodowanej lub będzie dowodził, że obowiązek zadośćuczynienia spoczywa na sprawcy.

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Całkowita odmowa wypłaty odszkodowania z OC jest sytuacją szczególną i wynika najczęściej z faktu, że dane zdarzenie nie spełnia wymogów polisy ubezpieczeniowej. Takich przypadków ma dużo, niemniej istnieje szereg bardzo konkretnych warunków, pod jakimi ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania z OC. Podstawowym obowiązkiem osoby zawierającej umowę z firmą podbierającą składkę, jest więc drobiazgowe przeanalizowanie zarówno samej polisy, jak i wszystkich załączników do niej. Kluczowym dokumentem, z punktu widzenia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania, są Szczególne Warunki Ubezpieczenia, w których najczęściej wymienione są interesujące nas sytuacje. Ich opis znajduje się poniżej.

Brak odpowiedzialności ze względu na niską wartość szkody

Wysokość szkody, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, nazywana jest franszyzą integralną. Wiele towarzystw decyduje się na jej umieszczenie w zamian za obniżenie wysokości składki na polisie. W praktyce oznacza to, że jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się od 400 zł, a wartość szkody oszacowana została np. na 350 zł, to w takim przypadku sprawa może zakończyć się odmową wypłaty z ubezpieczenia OC.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub celowe wyrządzenie szkody

W takiej sytuacji strona poszkodowana w wypadku oczywiście otrzyma świadczenie od naszego ubezpieczyciela, jednak towarzystwo będzie domagało się od nas pokrycia kosztów odszkodowania. W prawie ubezpieczeniowym zjawisko to określane jest jako regres ubezpieczenia. Kierujący, który uszkodził auto pod wpływem, nie może również liczyć na żadne odszkodowania z tytułu ubezpieczenia dodatkowego, np. Autocasco. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania również wówczas, gdy stwierdzi, że szkoda została spowodowana na skutek umyślnego działania, a sprawca był świadomy skutków zdarzenia.

Brak ważnego badania technicznego

Kolejnym przypadkiem, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC, jest brak ważnego przeglądu. W praktyce pojazd bez aktualnych badań technicznych nie ma prawa poruszać się po drodze publicznej. Jednak sam brak badania nie zawsze musi być przyczyną odmowy wypłaty świadczenia. Należy najpierw wykazać, że zły stan techniczny samochodu był bezpośrednią przyczyną powstania szkody lub mógł się do niej przyczynić. Dopiero wówczas nieaktualny przegląd staje się przesłanką do odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku lub innego zdarzenia drogowego.

Wyrządzenie szkody na terenie, którego nie obejmuje zakres polisy OC

Każda polisa ubezpieczenia komunikacyjnego (także OC) ma określony zakres terytorialny. Poza nim odpowiedzialność ubezpieczyciela za spowodowaną szkodę nie występuje. Jeśli więc umowa obowiązuje np. na terenie Unii Europejskiej, a zdarzenie miało miejsce w kraju, który nie należy do Wspólnoty, próby wyegzekwowania zadośćuczynienia będą bezskuteczne. Większość ubezpieczycieli oferuje kilka wariantów polisy z podziałem na strefy terytorialne. W zależności od kierunku planowanych podróży zagranicznych warto wybrać pakiet z odpowiednio szerokim zakresem terytorialnym, aby w razie nieszczęśliwego wypadku nie pozostać bez wsparcia ubezpieczyciela.

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia

Oddalenie się z miejsca wyrządzonej szkody pociąga za sobą podobne skutki jak zdarzenie spowodowane pod wpływem środków psychoaktywnych. Również w tym przypadku, po odnalezieniu sprawcy przez policję, będzie on zobowiązany pokryć koszty odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez ubezpieczyciela. Ucieczka z miejsca wypadku jest więc najbardziej ryzykownym rozwiązaniem, które naraża nas na dodatkowe zarzuty karne.

Kwota odszkodowania przekraczająca wysokość sumy gwarancyjnej

Kolejnym przypadkiem, kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania będzie sytuacja, w której jego kwota przekracza wysokość gwarantowanej sumy OC. Choć limity wysokości świadczeń są z reguły wysokie, można wyobrazić sobie sytuację, w której poszkodowanych jest wiele osób, a obrażenia są poważne. Wówczas, łączna kwota odszkodowań może przewyższać wysokość sumy gwarancyjnej, co również stanowi podstawę do odmowy wypłaty świadczenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC – co robić w takiej sytuacji?

Od decyzji o niewypłaceniu odszkodowania przysługuje prawo do odwołania. W praktyce jednak trzeba przygotować się na długotrwałe i trudne postępowanie, wymagające odpowiedniego przygotowania oraz umiejętności dochodzenia swoich racji. Bardzo często, nawet uzyskanie pozytywnej decyzji nie likwiduje całkowicie szkody, ze względu na czas, jaki upłynął od zdarzenia. Właśnie dlatego, warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która pomoże nam, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC. Przykładem takiej firmy jest Contra Odszkodowania – nasi eksperci od lat wspierają swoich Klientów w skutecznej walce o należne im świadczenia. Pomożemy Ci wypracować optymalną strategię działania i niezwłocznie podejmiemy odpowiednie czynności, prowadzące do pozytywnego rozwiązania sprawy.