skip to Main Content
Jak Długo Po Wypadku Można Ubiegać Się O Odszkodowanie?

Jak długo po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Sprawy związane ze staraniem się o rekompensatę za szkody poniesione wskutek wypadków zwykle nie są łatwe. Oprócz problematycznych kwestii dotyczących, np. ustalenia sprawcy, dużą trudność może sprawić zagadnienia przedawnienia. Poszkodowani często zastanawiają się, po jakim czasie od wypadku można starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy m.in. od charakteru zdarzenia, jego skutków oraz wieku poszkodowanego.

Definicja oraz konsekwencje przedawnienia

Kluczowe znaczenie dla osób starających o odszkodowanie po dłuższym czasie od wypadku ma kwestia przedawnienia. W niektórych sytuacjach dłużnik może zgodnie z prawem uchylić się od uregulowania roszczeń, powołując się właśnie na instytucję przedawnienia. Jeśli minął określony w regulacjach prawnych termin, w ramach którego osoba poszkodowana mogła starać się o zadośćuczynienie, ubezpieczyciel nie wypłaci żadnych środków, nawet gdy sprawa trafi przed sąd.

Niezwykle ważne jest więc dokładne zweryfikowanie, czy w danej sprawie okres przedawnienia jeszcze się nie zakończył. W przypadku skierowania do sądu sprawy przedawnionej, strona przeciwna może odwołać się do obowiązujących terminów, co pociąga za sobą szereg konsekwencji, które musi ponieść poszkodowany. Oprócz oddalenia powództwa należy liczyć się także z koniecznością uregulowania opłat związanych z przeprowadzonym postępowaniem sądowym. Czasami strona wezwana do zaspokojenia roszczeń może zrezygnować z powołania się na zarzut przedawnienia, lecz jest to sytuacja występująca bardzo rzadko, zwłaszcza jeśli pozwanego reprezentuje doświadczony pełnomocnik.

Czy można starać się o odszkodowanie nawet po wielu latach od zaistnienia szkody?

Uzyskanie odszkodowania w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce nawet wiele lat temu jest możliwe, ale jedynie w niektórych przypadkach. Decydującą rolę w tej kwestii odgrywa charakter wypadku, ponadto nie bez znaczenia pozostaje wiek poszkodowanego. Najdłuższy termin starania się o zadośćuczynienie mają ofiary przestępstw.

Warto też pamiętać, że datę przedawnienia można przesunąć. Podejmowanie działań związanych z egzekwowaniem zaspokojenia roszczeń z tytułu np. zadośćuczynienia sprawia, że następuje przerwanie biegu przedawnienia. Przykładem tego typu działania może być np. wniesienie pozwu, rozpoczęcie mediacji czy podjęcie czynności dotyczących zabezpieczenia roszczenia. Bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu również w sytuacji, w której dłużnik uznaje roszczenie. Kolejną okolicznością jest poinformowanie ubezpieczyciela o roszczeniu lub zdarzeniu objętym ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia wówczas rozpoczyna się w dniu, w którym zgłaszający otrzymał pierwszą odpowiedź od zakładu ubezpieczeń. Co ważne, następne odpowiedzi w sprawie nie przerywają już biegu terminu przedawnienia.

Po jakim czasie od wypadku można starać się o odszkodowanie? Wytyczne dla osób poszkodowanych przy pracy

Wypadek przy pracy może nieść konsekwencje, które wpłyną zarówno na zdrowie, jak i dalszą karierę zawodową. Naprawienie szkody w razie problemów zdrowotnych polega na pokryciu przez zobowiązanego wszystkich kosztów związanych z leczeniem. Natomiast jeśli w wyniku wypadku poszkodowany będzie zmuszony zmienić pracę, a nawet branżę, odszkodowanie powinno wystarczyć również na uregulowanie wydatków związanych z przygotowaniem do nowego zawodu. Ofiara wypadku w uzasadnionych okolicznościach może także wnioskować o przyznanie renty.

O rekompensatę za wypadek przy pracy poszkodowany może się starać w ciągu 3 lat od chwili, gdy poznał szkodę oraz określił osobę obowiązaną do jej naprawienia. Łącznie jednak termin ten nie może przekroczyć 10 lat.

Przez ile lat od kolizji można uzyskać odszkodowanie?

Z kolizją mamy do czynienia wtedy, gdy w wyniku zdarzenia w ruchu lądowym powstały straty materialne bądź jeden z uczestników doznał rozstroju zdrowia trwającego mniej niż 7 dni (lub nie poniósł żadnych strat zdrowotnych). Według prawa pozew o ubezpieczenie związane z kolizją można złożyć w ciągu 3 lat od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia.

Nie zawsze te dwie przesłanki występują równocześnie. W przypadku uszkodzenia samochodu na parkingu szkoda zwykle jest zauważalna od razu, lecz sprawcę trzeba dopiero wykryć. Sprawdzenie monitoringu, przepytanie świadków, przeprowadzenie dochodzenia to sprawy konieczne do wyjaśnienia zdarzenia, ale ich prawidłowa organizacja wymaga czasu. Przedawnienie następuje więc po 3 latach od momentu zdobycia wiedzy zarówno na temat szkody, jak i sprawcy, przy czym cały okres (dochodzenia i terminu przedawnienia) nie może być dłuższy niż 10 lat.

Ile czasu po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie? Kwestia przestępstwa drogowego

Inne terminy obowiązują w przypadku szkody wyrządzonej na osobie i noszącej znamiona drogowego czynu przestępczego. Jeśli w wyniku wypadku ofiara poniosła śmierć lub doznała rozstroju zdrowia trwającego więcej niż 7 dni, zdarzenie jest kwalifikowane jako przestępstwo. Wówczas rodzina zmarłego lub osoba poszkodowana mogą dochodzić swoich praw przez 20 lat od wypadku (bez względu na to, kiedy strona poszkodowana dowiedziała się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia).

W razie śmierci poszkodowanego rodzina nie otrzymuje odszkodowania automatycznie, lecz musi o nie wnioskować. Do złożenia odpowiednich dokumentów są uprawnieni najbliżsi zmarłego, przy czym kluczowe znaczenie ma nie pokrewieństwo rodzinne, a realne więzy między uprawnionym do uzyskania odszkodowania i ofiarą.

Jak długo po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie? Wskazówki dla osób niepełnoletnich

Osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych często są nastolatki i dzieci. Im również przysługuje odszkodowanie, o które powinni wystąpić rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku tej grupy obowiązujący termin starania się o odszkodowanie wynosi 2 lata od uzyskania pełnoletności, przy czym 18-latkowie samodzielnie reprezentują swoje stanowisko. Małoletni mogą otrzymać różne formy rekompensaty: zadośćuczynienie (warto podkreślić, że nie tylko za urazy fizyczne, ale też psychiczne), odszkodowanie lub rentę.

Kwestia przedawnienia rozpatrywana w kontekście odszkodowania i zadośćuczynienia może więc przysporzyć wielu trudności. Najlepiej w tego typu sprawach zdecydować się na współpracę z doświadczonym specjalistą, który wskaże najlepsze w danej sytuacji rozwiązania prawne i administracyjne.