skip to Main Content
Renta Po Wypadku Samochodowym

Renta po wypadku samochodowym

Jeśli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu spowodowanemu przez kogoś innego, masz prawo dochodzić swoich praw z OC sprawcy. Zdarzają się niestety sytuacje, w których na skutek wypadku, osoba poszkodowana nie ma możliwości powrotu do życia zawodowego z powodu zaistniałej niepełnosprawności. Niezdolność do pracy może mieć charakter stały lub czasowy. W obu tych okolicznościach poszkodowanemu przysługuje prawo do pokrycia kosztów leczenia oraz renty, o której opowiemy w niniejszym poradniku. Otrzymanie renty powypadkowej w oczekiwanej wysokości wymaga zebrania szczegółowej dokumentacji medycznej i wszczęcia procesu przed terminem przedawnienia. Jak wygląda procedura przyznawania renty po wypadku samochodowym? Od czego zależy jej wartość nominalna? Zapraszamy do lektury.

Kiedy poszkodowanemu przysługuje renta?

Przepisy prawne na temat renty wypadkowej zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego zapisami, firma ubezpieczeniowa z OC sprawcy będzie zmuszona do wypłaty świadczenia na rzecz poszkodowanego w trzech przypadkach:

  1. Częściowa lub pełna utrata zdolności do pracy – świadczenie rentowe będzie wówczas ustalane dla pokrycia wcześniejszych zarobków w części odpowiadającej procentowej utracie zdolności do generowania dochodu.
  2. Rekompensata za utratę możliwości kontynuacji pracy w wyuczonym zawodzie, spowodowaną odniesionymi obrażeniami.
  3. Wzrost kosztów życia na skutek konieczności poddawania się regularnym zabiegom medycznym (rehabilitacja, badania, wizyty lekarskie, zakup leków, wydatki związane z dojazdami do placówek medycznych).

Prawo do renty po wypadkach samochodowych wymaga udowodnienia ze strony osoby poszkodowanej. Podstawowym narzędziem dla uzyskania świadczenia staje się opinia lekarza medycyny pracy i przedstawienie pełnej dokumentacji z przebytych procedur medycznych.

Jak złożyć wniosek o rentę wypadkową?

Wniosek o przyznanie renty wypadkowej składamy u ubezpieczyciela sprawcy nieszczęśliwego zdarzenia. Musimy pamiętać o terminie przedawnienia, który mija po 3. latach od daty wypadku. Wniosek o rentę można złożyć samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań. Uzyskanie godziwego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego wymaga niekiedy długotrwałego dochodzenia swoich praw. Zwrócenie się o pomoc do ekspertów ds. odszkodowań stawia poszkodowanego na lepszej pozycji negocjacyjnej i daje szansę uzyskania większych pieniędzy.

We wniosku o rentę należy zamieścić podstawowe dane osobowe, oświadczenia i informacje o sposobie przekazywania świadczenia pieniężnego. Wniosek musi być uzupełniony o załączniki dowodzące prawa do renty po wypadku komunikacyjnym. Odpowiednią moc dowodową posiada orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o przyznaniu stopnia niepełnosprawności, rachunki za świadczenia medyczne w dowolnej instytucji, a także decyzja z ZUS o przyznaniu renty (posłuży do wyliczenia tzw. renty wyrównawczej).

Jeśli poszkodowany akceptuje proponowaną przez ubezpieczyciela kwotę renty, cała procedura może się zakończyć w ramach ugody między stronami. Do rzadkości nie należą jednak sytuacje zaniżania kwoty odszkodowań, mające swój finał w sądzie. Ubezpieczyciele wykorzystują tutaj specyficzną sytuację poszkodowanego. Trudne okoliczności życiowe zmuszają niekiedy do przystania na niższą kwotę w zamian za obietnicę szybkiego otrzymania pieniędzy. Toczenie długotrwałej batalii sądowej może wydawać się obciążające i nieprzyjemne, jednak walka o swoje prawa procentuje wyższą kwotą zadośćuczynienia.

Czym jest tzw. kapitalizacja renty powypadkowej?

Renta po wypadku samochodowym w standardowej formie wypłacana jest miesięcznie lub kwartalnie. W niektórych przypadkach można się ubiegać o jednorazowe świadczenie, określane jako kapitalizacja renty wypadkowej. Wypłata jednorazowego odszkodowania zamiast cyklicznej renty doczekała się regulacji w artykule 447 Kodeksu cywilnego. Zamieszczone tam zapisy przyznają poszkodowanemu prawo do ubiegania się o wypłatę jednorazowej kwoty odszkodowawczej z ważnych dla niego powodów. Istnieje kilka przesłanek, dla których jednorazowa renta po wypadku samochodowym może okazać się bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Przywrócenie osoby niepełnosprawnej do życia zawodowego wymaga poniesienia wydatków na zdobycie nowych kwalifikacji. Jednorazowa zapłata pomoże przywrócić zdolność do uzyskiwania przychodów, a także pokryje wydatki na bieżące leczenie. Wśród ważnych powodów znajdziemy także chęć założenia działalności gospodarczej czy zakup nieruchomości. Kapitalizacja następuje po uprzednim ustaleniu, ile wynosi renta wypadkowa i na jaki okres została przyznana. W przypadku renty dożywotniej, podstawą obliczeń staje się średnia pozostała długość życia wyrażona w miesiącach i przemnożenie jej przez ustaloną wartość nominalną świadczenia. Kapitalizacja renty powypadkowej wymaga przemyślanego podejścia ze strony osoby poszkodowanej. Zdecydowanie odradzamy przystanie na propozycje ubezpieczycieli wysnuwane w krótkim czasie po wypadku. Trudno wówczas określić długoterminowe następstwa zdarzenia, a chęć szybkiej wypłaty świadczenia może się okazać drastycznym pomniejszeniem jego wysokości przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak ustalana jest wysokość renty?

Ile wyniesie renta wypadkowa? Od czego zależy jej ostateczna wysokość? Odpowiedź na te pytania pozostaje dosyć prosta – renta jest świadczeniem na rzecz przywrócenia sytuacji ekonomicznej sprzed wypadku, powiększonym o dodatkowe koszty wynikłe po zdarzeniu. Podstawą kalkulacji staje się zatem wysokość zarobków uzyskiwanych przez poszkodowanego. Osoby, które utraciły zdolność do podejmowania pracy (czasowo lub dożywotnio), mogą się ubiegać o świadczenie rentowe z ZUS. Otrzymanie pozytywnej decyzji z ZUS nie zdejmuje prawa do ubiegania się o świadczenie wyrównawcze od ubezpieczyciela. To, ile wyniesie renta powypadkowa, będzie różnicą między dochodami sprzed wypadku a świadczeniem otrzymanym od ZUS’u. Nie należy przy tym zapominać, że poszkodowany może i powinien dążyć do pełnego zadośćuczynienia za poniesione szkody materialne, zdrowotne i psychiczne. Dlatego ostateczna wartość rekompensaty uwzględnia także szereg dodatkowych czynników, jeśli zostaną one odpowiednio udokumentowane.