skip to Main Content
Odszkodowanie Za Operację

Odszkodowanie za operację

Każda operacja stanowi poważną ingerencję w organizm człowieka; jej prawidłowe przeprowadzenie wymaga ogromnej wiedzy medycznej oraz sporych zdolności manualnych. Jakikolwiek błąd podczas zabiegu chirurgicznego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a jego nieprawidłowe wykonanie przeważnie prowadzi do nieodwracalnych strat. Tym samym pacjent, który ma się poddać operacji, musi zostać właściwie poinformowany o wszystkich ryzykach związanych z tą metodą leczenia. Jednak w momencie, gdy kładzie się on na stole operacyjnym, właściwie zupełnie traci wpływ na bieg zdarzeń – może polegać wyłącznie na fachowości medyków uczestniczących w procedurze operacyjnej. Co zrobić wówczas, gdy podczas operacji zostanie popełniony błąd? A więc mówiąc wprost: czy za zabieg należy się odszkodowanie?

Czy za zabieg należy się odszkodowanie?

Odpowiadając na postanowione na wstępie pytanie, należy zauważyć, że odszkodowanie za operację należy się pacjentowi wówczas, gdy podczas niej został popełniony błąd w sztuce medycznej, który doprowadził do wyrządzenia pacjentowi szkody. Przy czym za błąd w sztuce medycznej uznaje się każde działanie lub zaniechanie – niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej – popełnione przez udzielającego świadczeń medycznych, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta bądź do jego śmierci.

Odszkodowanie za operację chirurgiczną nie jest jedynym świadczeniem, o które może ubiegać się poszkodowany zabiegiem. Poszkodowanemu przysługuje także prawo do otrzymania zadośćuczynienia za krzywdę, a więc za cierpienia psychiczne i fizyczne, których doznał w związku z nieprawidłowo wykonaną operacją. Te zaś mogą być naprawdę poważne. Zwłaszcza wówczas, gdy doszło do śmierci pacjenta bądź poważnego uszkodzenia czynności ciała. Niestety nie są to rzadkie konsekwencje operacji chirurgicznej przeprowadzonej w sposób niezgodny ze sztuką medyczną.

Odszkodowanie za operację od towarzystwa ubezpieczeniowego

Niezależnie od odpowiedzialności medyków i szpitala za błędnie przeprowadzoną operację warto pamiętać o tym, że istnieje możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej od operacji. W takich okolicznościach – w przypadku wystąpienia błędu – poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiono polisę. Natomiast klasy operacja chirurgiczna mają decydujące znaczenie dla wysokości składki oraz ewentualnego odszkodowania.  

Odszkodowanie za operację chirurgiczną – najważniejsze informacje

Kiedy analizujemy temat „odszkodowanie za przebytą operację”, najczęściej przychodzą nam do głowy tak dramatyczne zdarzenia, jak przeprowadzenie zabiegu na zdrowym organie – np. amputacja zdrowej kończyny – czy zaszycie chusty chirurgicznej w ciele pacjenta. Jednak zadośćuczynienie i odszkodowanie po operacji należą się także wtedy, gdy zdarzenia nie przybrały tak dramatycznego obrotu. Każdy błąd podczas zabiegu otwiera możliwość ubiegania się o tej świadczenia. Oczywiście osobnym tematem – którym zajmiemy się poniżej – jest odpowiedź na pytanie, jak uzyskać odszkodowanie po operacji.

Warto pamiętać, że zadośćuczynienie i odszkodowanie za operację chirurgiczną mogą zostać przyznane nie tylko wówczas, gdy błędu dopuścił się operator lub asystujący mu lekarz. Każdy medyk biorący udział w procedurze chirurgicznej – przykładowo lekarz anestezjolog czy instrumentariuszka – odpowiada za swoje błędy. Wszystko więc zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a zwłaszcza od tego, co dokładnie wydarzyło się na sali operacyjnej. Operacja chirurgiczna – klasy zabiegu wówczas mają decydujące znaczenie dla wysokości odszkodowania – może zostać również ubezpieczona przez samego pacjenta.

Jak wysokie powinno być odszkodowanie za przebytą operację?

Odszkodowanie za operację – podobnie, jak zadośćuczynienie za nią – powinno pokryć wszystkie szkody i krzywdy, jakie wyniknęły z nieprawidłowo wykonanego zabiegu chirurgicznego. Tym samym im większe szkody, tym wyższe odszkodowanie po operacji się należy. Dlatego tak istotnym zagadnieniem w procesie ubiegania się o odszkodowanie za zabieg jest „wycena” całości strat, które doznał pacjent. Oczywiście zdrowie i życie to bezcenne wartości, jednak prawnik specjalizujący się w tematyce błędów w sztuce medycznej posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego, aby prawidłowo przeprowadzić taką „wycenę”.

Każdy zastanawiający się, czy za zabieg należy się odszkodowanie, powinien pamiętać, że skoro prawo do otrzymania takiego odszkodowania – a także zadośćuczynienia – jest oczywistością, to kluczową kwestią pozostaje jego wysokość. Ta zaś zależy właśnie od prawidłowego oszacowania wartość krzywd i szkód wyrządzonych przez błędnie przeprowadzony zabieg. Po dokonaniu takiej „wyceny” należy postawić sobie kolejne pytanie: jak uzyskać odszkodowanie po operacji?

Jak uzyskać odszkodowanie po operacji?

Odszkodowanie za operację może zostać przyznane w sposób ugodowy bądź na podstawie wyroku sądu. Choć w praktyce dużo częściej konieczne jest zainicjowanie procesu cywilnego przeciwko szpitalowi, w którym wykonano zabieg. Wynika to z wielu okoliczności. Przede wszystkim podmioty lecznicze niechętnie przystają na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień w wysokości żądanej przez poszkodowanych pacjentów. Wówczas, aby uzyskać należne odszkodowanie za zabieg, nie ma innej drogi, niż pozwać szpital do sądu.

Sądowe ubieganie się o odszkodowanie za operację przebiega podobnie do wszystkich innych spraw o błąd w sztuce medycznej. W związku z tym najważniejszą sprawą jest wykazanie, że doszło do popełnienia błędu w sztuce medycznej, którego skutkiem był uszczerbek na zdrowiu pacjenta bądź jego śmierci. W tym ostatnim przypadku o odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą domagać się bliscy zmarłego pacjenta. W każdym razie w omawianych tu sprawach trzeba liczyć się z koniecznością przeprowadzenia przed sądem skomplikowanych dowodów. To zaś oznacza, że sprawy te nie należą do łatwych, a pomoc specjalisty może okazać się nieodzowna dla poszkodowanego, który chce ubiegać się o swoje prawa.