skip to Main Content
Jak Wysokie Odszkodowanie Za Pogryzienie Przez Psa Można Otrzymać?

Jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa można otrzymać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zachowanie psa odpowiedzialny jest jego właściciel. Oznacza to, że osoba zaatakowana przez czworonoga ma pełne prawo domagać się od jego posiadacza naprawienia wyrządzonej jej szkody. W tym artykule wyjaśniamy, jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za pogryzienie przez psa, jakie są różnice pomiędzy odkodowaniem a zadośćuczynieniem oraz ile może wynosić taka rekompensata.

Odszkodowanie za ugryzienie psa a przepisy Kodeksu cywilnego

O tym, że osoba wychowująca zwierzę lub posługująca się nim (niekoniecznie musi być to właściciel) bierze odpowiedzialność za jego zachowania, mówi artykuł 431 Kodeksu cywilnego. Co ważne, nie ma tutaj znaczenia to, czy w chwili ataku zwierzę było pod nadzorem, czy błąkało się samotnie po okolicy. W przypadku tak niebezpiecznego zdarzenia, jak pogryzienie przez psa odszkodowanie nie jest jedynym poważnym problemem po stronie opiekuna czworonoga – ciężkie uszkodzenie zdrowia może oznaczać nawet ściganie z urzędu i karę pozbawienia wolności.

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie

Osoba, która w związku z atakiem doznała obrażeń fizycznych, jak również niematerialnych, ma pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie za ugryzienie psa. Jest to świadczenie, które ma zrekompensować wartość szkód materialnych: uszkodzonych ubrań, zniszczonych rzeczy osobistych, kosztów leczenia itp. Ze środków wypłaconych w ramach odszkodowania można pokryć koszty kuracji, opieki medycznej, rehabilitacji czy niezbędnych zabiegów medycznych, ale także uszkodzonego mienia. Osoba, która zastanawia się, o jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa wnioskować, powinna również uwzględnić fakt, że taki wypadek może pociągać za sobą wiele innych konsekwencji, np. brak możliwości kontynuowania pracy lub nauki, konieczność ponoszenia wydatków na zdalne kształcenie czy nabycie nowych kwalifikacji.

Z jakich źródeł może zostać wypłacone odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli chodzi o pogryzienie przez psa, odszkodowanie może zostać wypłacone z kilku rożnych źródeł. Osoba poszkodowana może dochodzić należnego jej roszczenia w ramach:

  • ubezpieczania OC właściciela psa – niestety, w dalszym ciągu niewielu właścicieli czworonogów decyduje się wykupić polisę chroniącą od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta. W przypadku posiadania OC, pokrzywdzony może domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela,
  • pozwu cywilnego – w sytuacji, w której posiadacz zwierzęcia nie ma wykupionej polisy OC, poszkodowany ma prawo pozwać go na drodze cywilnej i w ten sposób domagać się wypłaty odszkodowania,
  • rolniczego ubezpieczenia OC – jeśli pies znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego, a wina jego właściciela zostanie udowodniona, osoba pogryziona może dochodzić odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC rolnika.

Warto również pamiętać o tym, że o odszkodowanie za ugryzienie psa można ubiegać się w ramach własnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), o ile zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela obejmuje takie zdarzenie.

Wysokość odszkodowania za pogryzienie przez psa

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa przysługuje osobie poszkodowanej. Wynika to oczywiście z faktu, że każdy tego typu przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Pod uwagę brane są m.in. rozmiar uszczerbku na zdrowiu, koszty poniesione na leczenie i rehabilitację, wartość zniszczonych przedmiotów osobistych. Warto z pewnością skrupulatnie udokumentować zarówno samo zdarzenie i jego okoliczności, jak również wszystkie poniesione w związku z nim wydatki, gromadząc rachunki, dowody wpłaty, potwierdzenia przelewów, paragony oraz faktury.

Co do zasady, wysokość odszkodowania za pogryzienie przez psa może opiewać na sporą kwotę, jednak dokładną wartość rekompensaty trudno oszacować. Szczególnie duże sumy zasądzane są za wypadki z udziałem małych dzieci – w ich przypadku pogryzienie nie tylko może mieć znacznie dotkliwsze skutki, ale często także wywołuje traumę na całe życie.

Czym jest zadośćuczynienie za ugryzienie przez psa?

O ile odszkodowanie za pogryzienie przez psa pozwala pokryć koszty materialne, to osoba poszkodowana ma prawo domagać się od osoby odpowiedzialnej za czworonoga również zadośćuczynienia. Jego celem nie jest naprawianie szkód fizycznych, ale rekompensata za urazy psychiczne, doznaną krzywdę, straty emocjonalne czy konieczność zmiany życiowych planów. Jest to więc dodatkowe świadczenie, które ma złagodzić traumę osoby poszkodowanej, pomóc jej wrócić do pełnej sprawności oraz ułatwić funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Jak zareagować po ataku przez psa?

Jeśli tylko stan fizyczny oraz psychiczny osoby pokrzywdzonej na to pozwala, reakcja w przypadku pogryzienia przez psa powinna być natychmiastowa. Na miejsce zdarzenia należy wezwać służby ratunkowe oraz policję, a także weterynarza, który ustali, czy zwierzę nie choruje na choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu poszkodowanego. Pogryzienie przez psa może mieć poważne konsekwencje zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i dla właściciela zwierzęcia. Zawarcie stosownej polisy OC, z której w razie nieszczęśliwego wypadku zostanie wypłacone należne za pogryzienie przez psa odszkodowanie, to opcja, którą powinien rozważyć każdy posiadacz czworonoga.