skip to Main Content
+48 733 758 111 kosztorysy@odszkodowania-contra.pl

ZWROT OPŁATY LIKWIDACYJNEJ Z POLISKOLOKATY

Pomożemy Ci odzyskać pieniądze za likwidację polisolokaty

Polisolokata to potoczna nazwa indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ogólnie mówiąc, zasada działania polisolokat opiera się na tym, że ubezpieczony zobowiązuje się wpłat pieniędzy na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Z założenia powinny one wypracowywać zysk. W przypadku braku skuteczności w pomnażaniu powierzonego kapitału decyzja o przedterminowym rozwiązaniu umowy (polisy) i wypłacie środków zgromadzonych na rachunku może spowodować utratę większości zainwestowanych środków.

Dochodzi do tego najczęściej przez dodatkowe opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w wypadku rozwiązania umowy. Najczęściej spotykaną opłatą jest opłata likwidacyjna, nazywana czasem wskaźnikiem wykupu. Dodatkowo najczęściej umowy pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczonymi skonstruowane są w ten sposób, że opłata likwidacyjna może wynosić od kilkudziesięciu do nawet 100 procent zainwestowanego przez ubezpieczonego kapitału. Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i każdemu ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Pobranie opłaty likwidacyjnej jest w rzeczywistości czynnością niepozostającą w związku z łączącą strony umową ubezpieczeniową, dla której ustawowy termin przedawnienia wynosi trzy lata. Dlatego też w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej zastosowanie znajduje art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin przedawnienia wynosi aż dziesięć lat. Termin ten pozwala zatem na dochodzenie roszczeń nawet wiele lat po rozwiązaniu łączącej strony „umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” (tzw. polisolokaty).

Tym samym zmienia się orzecznictwo polskich sądów. Na przykład sąd w Łodzi w wyroku z 12 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt III Ca 576/14 stwierdził, iż skutkiem uznania określonego postanowienia umowy za klauzulę niedozwoloną jest to, iż postanowienie to nie wiąże powoda, nie ma więc podstawy do uiszczania na jego podstawie żadnego świadczenia na rzecz pozwanego.

Chodzi więc tutaj o zwrot nienależnego świadczenia. Oznacza to, że zasądzona przez Sąd Rejonowy kwota ma swą podstawę w roszczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a nie zaś roszczeniu o świadczenia okresowe. Roszczenie o zapłatę przedmiotowej kwoty opłaty likwidacyjnej z tytułu likwidacji polisolokaty podlega więc przedawnieniu według ogólnego dziesięcioletniego terminu przedawnienia, a nie zaś terminu trzyletniego, odnoszonego do świadczeń okresowych.

Dodatkowo, jak wynika z innych przepisów kodeksu cywilnego, „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Oznacza to, że roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili, czyli odsetki ustawowe od całości roszczenia powinny zostać naliczone od dnia rozwiązania polisy, z uwagi na nienależyte pobranie z tym dniem przez Ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej.

Gdy zgłosicie się Państwo do nas, pomożemy odzyskać pieniądze, jakie utraciliście Państwo w związku z rozwiązaniem polisy. Dotyczy to zarówno całość, jak i części wpłaconego kapitału tytułem opłaty likwidacyjnej, opłaty za wykup, opłaty dystrybucyjnej czy warunkowej.

Możemy zająć się Państwa sprawą na etapie przedsądowym, a także, jeśli będzie to konieczne, reprezentować Państwa w sądzie. Będziemy reprezentować Państwa podczas negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wystąpimy w Państwa imieniu o zwrot środków pieniężnych, pobranych nienależnie w związku z rozwiązaniem polisy na życie, powiększonych o należne odsetki ustawowe.

Jeśli mieliście Państwo podpisaną umowę ubezpieczenia grupowego na życie, przeanalizujemy ją i sprawdzimy, czy istnieje możliwość unieważnienia umowy i odzyskania nawet wszystkich wpłaconych przez Państwa składek.

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodwaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych
lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie