skip to Main Content
+48 733 758 111 kosztorysy@odszkodowania-contra.pl

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

Co robić, gdy wydarzy się wypadek w rolnictwie?

Niestety każdego roku, od wiosny do jesieni, podczas prac w rolnictwie wydarza się wiele wypadków. Część z nich wynika z nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP, jednak spora ilość to nieszczęśliwe wypadki czy dramatyczne zbiegi okoliczności. O tym, co zrobić, kiedy już do takiego zdarzenia dojdzie, piszemy poniżej. Doradzamy także, jak uzyskać dodatkowe odszkodowanie.

W 2013 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 23 374 wypadki. Wypłacono jednorazowe odszkodowania za prawie 16 000 wypadków, których następstwem był uszczerbek na zdrowiu. W 77 przypadkach KRUS wypłacił odszkodowania za poniesioną śmierć.

Statystyki te, choć w porównaniu z liczbą wypadków drogowych nie są tak duże, i tak przerażają. Chociaż, jak zauważają eksperci KRUS, w ciągu ostatnich 20 lat liczba wypadków w rolnictwie zmniejszyła się o 2/3, a liczba wypadków przypadających na tysiąc ubezpieczonych spadła z 25 do 11.

Pomimo spadku wszystkich wskaźników liczba wypadków w rolnictwie nadal jest bardzo duża. Dlatego też warto wiedzieć, co robić, gdy do takiego zdarzenia dojdzie.

Pierwszą rzeczą poza pomocą poszkodowanemu jest wezwanie odpowiednich służb ratowniczych. Tak jak przy każdym innym wypadku powinniśmy poinformować ratowników, kto jest poszkodowany, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia oraz jaki jest jego stan.

Należy również zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu i osobom ratującym. Tylko osoba ratująca, która jest bezpieczna, jest w stanie pomóc poszkodowanym w wypadku.

W zależności od tego, do jakiego typu zdarzenia doszło, musimy pamiętać np. o wyłączeniu napięcia, odłączeniu zasilania maszyn czy zgaszeniu silnika, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odpowiednim oznakowaniu czy niezbędnym nocą oświetleniu.

Osoba poszkodowana przy pracach rolniczych czy też chociażby tylko w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np. gdy pies lub inne zwierzę rolnika uszkodzi samochód bądź inną rzecz) z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, które powinien posiadać każdy właściciel gospodarstwa rolnego.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Wybiegające psy, krowy lub inne zwierzęta z gospodarstw rolnych albo pastwisk wprost pod nadjeżdżający samochód są częstym powodem kolizji i wypadków drogowych.

Jeśli nie było konieczności wzywania na miejsce wypadku policji, to należy sporządzić z rolnikiem oświadczenie, zawierające datę, godzinę i miejsce wypadku, opis okoliczności wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),numer polisy ubezpieczenia OC rolnika, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona, dane świadków wypadku, wyraźne i jednoznaczne oświadczenie rolnika, dlaczego ponosi winę za powstanie szkody (np. nie dopilnował zwierzęcia, zbyt słabo je uwiązał), opis uszkodzeń pojazdu lub doznanych obrażeń.

Oświadczenie takie podpisują: poszkodowany, rolnik oraz najlepiej wszyscy świadkowie wypadku.

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że rolnik nie odwoła swego oświadczenia, to należy wezwać policję, która stwierdzi winę rolnika. Niestety, zazwyczaj wiąże się to z długim oczekiwaniem na patrol policji.

Bardzo ważną rzeczą, która pomoże nie tylko nam, jako zgłaszającym, ale przede wszystkim osobie poszkodowanej, jest zachowanie spokoju i zimnej krwi. Nie każdy to potrafi, jednak spokój w sytuacji każdego wypadku, bez względu na ryzyko zagrożenia życia, jest niezbędny.

Jeśli jesteście Państwo płatnikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, macie do 6 miesięcy na poinformowanie ubezpieczyciela o wypadku.

Zgłoszenia wypadku może dokonać sama osoba poszkodowana, ale też inni. Może to być członek rodziny, znajomy, sąsiad bądź świadek. Zgłoszenia w KRUS przyjmowane są osobiście (w najbliższej jednostce KRUS), telefonicznie, drogą pocztową lub przez e-mail.

Po zgłoszeniu wypadku postępowanie prowadzi upoważniony pracownik. Udaje się on na miejsce zdarzenia, gdzie dokonuje oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przesłuchuje osobę poszkodowaną i świadków zdarzenia.

Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje osobie, która uległa wypadkowi, poszkodowanemu ubezpieczonemu w KRUS oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy rolniczej, która była ubezpieczona w Kasie.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których może się okazać, że poszkodowany w wypadku nie zachował należytych zasad bezpieczeństwa, wówczas odszkodowanie za wypadek może się nie należeć.

W przypadku, kiedy okaże się, że poszkodowany spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, czy też był w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych i sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku, wtedy nie przysługuje mu prawo do jednorazowego odszkodowania.

Gdy opadną już emocje i stres związany z wypadkiem, należy spokojnie zastanowić się, jak można pomóc osobom poszkodowanym. Najczęściej rolnicy nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko z KRUS, ubezpieczenia NNW, ale także z ubezpieczenia OC rolników.

Jeśli uważacie Państwo, że nie ma szans na odszkodowanie, to zawsze możecie zwrócić się do nas w celu konsultacji swojej sprawy.

Każdej zgłoszonej przez Państwa sprawie przyjrzymy się i postaramy się pomóc. Jeśli będzie taka potrzeba, podejmiemy się reprezentowania Państwa przed Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodwaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych
lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie