skip to Main Content
+48 733 758 111 kosztorysy@odszkodowania-contra.pl

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Lekarz popełnił błąd? Domagaj się odszkodowania!

Nieodpowiednia interpretacja wyników badań przez lekarza może doprowadzić do błędnej diagnozy, a tym samym do błędu w sztuce lekarskiej. Medyk, który dopuścił się takiego czynu, powinien ponieść jego konsekwencje.

W chwili obecnej lekarz za błędnie postawioną diagnozę może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w drodze postępowania cywilnego oraz przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Kodeks cywilny przewiduje w § 1 artykułu 445 naprawienie krzywdy pacjenta. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia pacjenta z winy lekarza sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Wysokość wypłaconego odszkodowania jest sprawą indywidualną. Zależy przede wszystkim od poczucia krzywdy i jej stopnia. Elementy te są kategoriami mocno subiektywnymi, a żądania pokrzywdzonych pacjentów determinowane będą mniej lub bardziej liberalnym stanowiskiem sądów. Dlatego też nie można z góry założyć, że zadośćuczynienia przyznane za ten sam rodzaj błędu lekarskiego, lecz przez różnych sędziów, będzie wynosiło tyle samo. Są to kwestie bardzo indywidualne i rozpatrywane jednostkowo.

Natomiast postępowanie prowadzone przed komisją wojewódzką ma na celu ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne, które mogło spowodować opóźnienie we właściwym leczeniu i przyczynić się do rozwoju choroby.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będące następstwem czynników, niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, takich jak błędna diagnoza (jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby), błędne leczenie (w tym zabieg operacyjny) oraz zastosowanie niewłaściwego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Jeśli jesteśmy przekonani, że staliśmy się ofiarą błędu w sztuce lekarskiej. powinniśmy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji, właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym doszło do błędu, w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, oraz spadkobierca pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych może zostać zawieszone lub umorzone jedynie w dwóch przypadkach:

1) zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo;

2) nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

Wniosek powinien zawierać: dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość); imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli dotyczy); imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców (jeżeli dotyczy); wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych; adres do doręczeń; dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (firmę, adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy); uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia; wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia,

Do wniosku należy dołączyć: dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. Podlega ona zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jednak nie musicie Państwo sami przechodzić przez te wszystkie formalności. Możecie zdać się na nas, nasze doświadczenie oraz wykwalifikowanych pracowników. W Państwa imieniu przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty i załatwimy formalności.

Będziemy także reprezentować Państwa przed sądem, a tym samym zaoszczędzimy Wam niepotrzebnych stresów i nerwów. Dodatkowo zyskacie Państwo więcej czasu, ponieważ nie będziecie musieli dojeżdżać na rozprawy sądowe, które odbywać się będą w miastach wojewódzkich.

Jeśli tylko pozwolicie Państwo, żebyśmy reprezentowali Wasze stanowisko, dołożymy wszelkich starań, aby kwota przyznanego Wam zadośćuczynienia była dla Was satysfakcjonująca i pokrywała wszelkie koszty związane z Państwa dalszym leczeniem lub rekompensowała stratę, jaką ponieśliście w wyniku śmierci bliskiej Wam osoby, do której to śmierci doszło przez błąd w sztuce lekarskiej.

Możecie także Państwo dochodzić swoich praw w toku postępowania cywilnego. Również w tym wypadku możemy Państwa reprezentować i walczyć o jak najwyższe odszkodowania dla Was. Tak samo jak w przypadku sprawy sądowej, będziemy wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy, abyście byli Państwo zadowoleni z kwoty zadośćuczynienia, jaką otrzymacie.

Jednak należy pamiętać, że możecie Państwo zdecydować się tylko na jedną z dwóch powyższych opcji: sprawa cywilna lub postępowanie przez komisją wojewódzką. Niemożliwe ze względów prawnych, o których pisaliśmy powyżej, jest dochodzenie odszkodowania zarówno przed komisją lekarską, jak i w postępowaniu sądowym.

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W kwestiach związanych z odszkodwaniami nie ma dla nas tajemnic.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu poniesionych szkód od firm ubezpieczeniowych
lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek przy pracy

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za błąd w sztuce lekarskiej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

po utracie bliskiej osoby

Zwrot

Zwrot

opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Odszkodowanie

Odszkodowanie

za wypadek w rolnictwie